Mājražošanas un lauku saimniecību atbalsta rīcību apraksts

Lauku saimniecību un mājražošanas rīcību apraksts.
 
Rīcība 3.1.: Lauksaimniecības produktu ražošana un pirmapstrāde. lauksaimnieciba
Kopējais pieejamais atbalsts :17391.19 Ls.                                          
Viena projekta maksimālā attiecināmo izmaksu summa: 5000.00 Ls 
Projekta mērķis: veicināt lauksaimniecības uzņēmumu saimnieciskās darbības attīstību un konkurētspēju.
Atbalstāmās aktivitātes:
iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras izveide lauksaimniecības produktu ražošanai un pirmapstrādei, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai, kā arī ilggadīgo augļkopības kultūraugu (izņemot zemenes) stādu iegāde, stādījumu balstu sistēmu, žogu un žogu balstu iegāde, uzstādīšana un stādījumu ierīkošana;  
Atbalsta pretendents un atbalsta intensitāte no projekta kopējo attiecināmo izmaksu summas:
juridiskām, fiziskām personām  40%,  kas ražo vai kas plāno izveidot saimniecību Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā minētos nepārstrādātos lauksaimniecības produktus, izņemot zivsaimniecības produktus, mājas (istabas) dzīvniekus un tādus dzīvniekus, uz kuriem neattiecas Ciltsdarba un dzīvnieku audzēšanas likums,  ja šī persona projektu īsteno vietējās attīstības stratēģijas īstenošanasteritorijā.
Atbalsta intensitāti palielina 10 % ja fiziska persona, kas projekta iesnieguma iesniegšanas dienā ir jaunāka par 40 gadiem  vai ja juridiskās personas dalībnieks, kas saimniecībā pieder vairāk nekā 51 procents pamatkapitāla daļu, projekta iesnieguma iesniegšanas dienā ir jaunāks par 40 gadiem.
Atbalsta pretendentam, kas investīcijas iegulda normatīvajos aktos par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku attīstībai, vides un lauku ainavas uzlabošanai noteiktajos mazāk labvēlīgajos apvidos, atbalsta intensitāti palielina par 10%, ja pēc projekta pabeigšanas lauksaimniecības produktu ražošanas būve atrodas mazāk labvēlīgā apvidū; vai palielina par 5%, ja mazāk labvēlīgā apvidū atrodas vismaz 50 procentu no atbalsta pretendenta pēdējās vienotajam platību maksājumam deklarētās platības, kā arī saimniecībā esošās segtās platības vai dzīvnieku novietnes, kurās turēto lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanai nav nepieciešama lauksaimniecībā izmantojamā zeme.
 
MLA teritoriju kategorijas Abulas lauku partnerības darbības teritorijā  
Blomes pagasts       2
 Bilskas pagasts       2
 Brantu pagasts        3
Launkalnes pagasts  3
Palsmanes pagasts   2
Smiltenes pagasts    1
Smiltenes pilsēta      1
Variņu pagasts         2
 
Rīcība 3.2. : Lauksaimniecības produktu pārstrāde un pirmapstrāde mājas apstākļos. 
Kopējais pieejamais atbalsts 5000.00 Ls
Viena projekta maksimālā attiecināmā summa 2500.00 Ls                          majrazosana                           
Projekta mērķis: veicināt lauksaimniecības produktu pārstrādi mājas apstākļos, radot pievienoto vērtību lauksaimniecības produktiem
Atbalstāmās aktivitātes: 
iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras izveide lauksaimniecības produktu pārstrādei  un pirmapstrādei mājas apstākļos, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai.
Atbalsta pretendents un atbalsta intensitāte  no projekta kopējo attiecināmo izmaksu summas:
fiziska vai juridiska persona  50% , kur ar juridisko vai fizisko personu tiek saprasta tā persona, kura:
ir Pārtikas un veterinārajā dienestā reģistrēts pārtikas uzņēmums, kurš nodarbojas ar lauksaimniecības produktu pārstrādi mājas apstākļos (izņemot zivsaimniecības produktus), ja šī persona projektu īsteno vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijā;
kas plāno nodarboties ar lauksaimniecības produktu pārstrādi mājas apstākļos (izņemot zivsaimniecības produktus), ja šī persona projektu īsteno vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijā.  
 
Lauku attīstības programams 2007-2013.gadam pāsākums: 411.” Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" 
Īstenošanas teritorija: Abulas lauku partnerības darbības teritorija -skatīt Kontakti
Nošķirtība: 
Atbalsta pretendents nav saņēmis atbalstu 
Rīcībā 3.1.-  pasākumā "Lauku saimniecību modernizācija"; 
Rīcībā 3.2. - pasākumā "Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana"; 
 
Pieteikšanās noderīga informācija sadaļā Veidlapas

Sadarbības partneri

laukutikls

smiltenes novads

latvijas lauku forums

lad-logo - labajā sānā

zm logo

leaderlogo