Struktūra

struktūra

 Biedrības pārvaldes institūciju - Pārstāvju sapulci - veido 49 % valsts vai pašvaldību iestāžu pārstāvji un 51 % privātpersonas - ekonomiskie un sociālie partneri.


Pārstāvju sapulces locekļi no 2018.gada 15.marta  - 10 personas, no tiem SVVA projektu daļa -   5 personas. 

 

Lēmumos par projektu atbilstību Abulas LP SVVA Stratēģijai tiek ievēroti:
 1) regulas Nr. 1303/2013 ( no 17.12.13.) 32.panta 2 punkta "b" apakšpunkta nosacījumi:
 "vietējo rīcības grupu virzīta, kurās ir publisko un privāto sociālekonomisko interešu pārstāvji un kurās lēmumu pieņemšanas līmenī ne publiskām iestādēm, kā tās definētas saskaņā ar valstu noteikumiem, ne jebkurai atsevišķai interešu grupai nav vairāk kā 49 % balsstiesību."
 
2) regulas Nr. 1303/2013 ( no 17.12.13.) 34. panta 3.punkta "b"nosacījumi:
"izstrādāt tādu nediskriminējošu un pārredzamu darbību atlases procedūru un objektīvus kritērijus, kuros izvairās no interešu konflikta, kuri nodrošina, ka vismaz 50 % balsu atlases lēmumos ir partneriem, kas nav publiskas iestādes, un ļauj atlasi veikt, izmantojot rakstisku procedūru."

  

Projektu vērtēšanas komisijas  sastāvs - 8 projektu vērtētāji 

Sadarbības partneri

laukutikls

smiltenes novads

latvijas lauku forums

lad-logo - labajā sānā

zm logo

leaderlogo