Struktūra

struktūra

 

Biedrības pārvaldes institūciju veido 49 % valsts vai pašvaldību iestāžu pārstāvji un 51 % privātpersonas - ekonomiskie un sociālie partneri.

Pārstāvju sapulces locekļi no 2018.gada 15.marta  - 10 personas

Pārstāvētās organizācija
Smiltenes novada dome
Smiltenes tehnikums - 2 personas
ZS "Vecvindas"
Biedrība "Smiltenes jauniešu dome"

Sieviešu biedrība "Spēkavots"

Biedrība "Smiltenei un Latvijai"

Fiziskas personas - 3 

 

Lēmumos par projektu atbilstību Abulas LP SVVA Stratēģijai tiek ievēroti:
 1) regulas Nr. 1303/2013 ( no 17.12.13.) 32.panta 2 punkta "b" apakšpunkta nosacījumi:
 "vietējo rīcības grupu virzīta, kurās ir publisko un privāto sociālekonomisko interešu pārstāvji un kurās lēmumu pieņemšanas līmenī ne publiskām iestādēm, kā tās definētas saskaņā ar valstu noteikumiem, ne jebkurai atsevišķai interešu grupai nav vairāk kā 49 % balsstiesību."
 
2) regulas Nr. 1303/2013 ( no 17.12.13.) 34. panta 3.punkta "b"nosacījumi:
"izstrādāt tādu nediskriminējošu un pārredzamu darbību atlases procedūru un objektīvus kritērijus, kuros izvairās no interešu konflikta, kuri nodrošina, ka vismaz 50 % balsu atlases lēmumos ir partneriem, kas nav publiskas iestādes, un ļauj atlasi veikt, izmantojot rakstisku procedūru."

  

Projektu vērtēšanas komisijas sastāvs  no 2015.gada 4.februāra - 6 projektu vērtētāji

Katru iesniegto projekta pieteikumu izvērtēs  3 vērtētāji atbilstoši Vērtēšanas komisijas nolikumam un vērtēšanas metodikai.

 No 2017.gada projektu vērtēšanas komisijas  sastāvs - 8 projektu vērtētāji 

 

Sadarbības partneri

laukutikls

smiltenes novads

latvijas lauku forums

lad-logo - labajā sānā

zm logo

leaderlogo