Veidlapas

VEIDLAPAS PROJEKTU PIETEIKUMU SAGATAVOŠANAI

 Aktivitāte 5.2. Rīcība 2.1. un 2.3. - sabiedriskā labuma projekti 

Rokasgrāmata projekta pieteikuma aizpildīšanai

Vērtēšanas metodika 

 

Iesniedzamo dokumenti un to paraugi:

 

1.Kopija ilgtermiņa nomas vai patapinājuma līgumam, kas noslēgts vismaz uz 7 gadiem no projekta iesniegšanas dienas
 
2.Saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku par atsevišķu labiekārtojuma elementu, stacionāro reklāmas vai informācijas stendu uzstādīšanu vai tādu pamatlīdzekļu novietošanu vai uzglabāšanu, kuri nav stacionāri novietojami, ja vien projektā plānotās darbības neīsteno noteiktā telpā (noslēgts vismaz uz septiņiem gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas)
 
3.Ja būvniecība - Ilgtermiņa nomas līgums, kas reģistrēts zemesgrāmatā vismaz uz septiņiem gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas, par nekustamo īpašumu, kurā, īstenojot projektu, paredzēta jaunas būves būvniecība, būves pārbūve, būves ierīkošana, būves novietošana, būves restaurācija vai būves atjaunošana, ja īpašums tiek nomāts (var iesniegt arī pirms projekta īstenošanas uzsākšanas)
 
4.Ja būvniecība - Būvniecības dokumenti (tai skaitā apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu)  - var iesniegt reizē ar projektu vai pirms projekta īstenošanas.
 
5.Ja attiecās - Valsts vides dienesta reģionālās vides pārvaldes izziņa par to, kura piesārņojoša darbība tiks veikta, īstenojot projektu, un kuru atļauju – A vai B kategorijas piesārņojošas darbības atļauju vai C kategorijas piesārņojošas darbības apliecinājumu – pretendentam ir nepieciešams saņemt, ja šī prasība attiecas uz pretendentu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par piesārņojošo darbību veikšanu
 
6.Iepirkuma dokumenti:
       2 derīgi piedāvājumi
 
7.Biedrība - Valdes apstiprināts lēmums par projekta īstenošanu un visām no tā izrietošajām saistībām, norādot projekta kopējās izmaksas un finansēšanas avotus.
 
8.Pašvaldība  - Vietējās pašvaldības lēmums par piedalīšanos projektā un projekta īstenošanai nepieciešamā finansējuma apmēru
 
9.Pašnovērtējums par projekta atbilstību vietējās attīstības stratēģijā attiecīgajai rīcībai noteiktajiem projektu vērtēšanas kritērijiem

Citi:

 

11.Dokumentu kopijas, kas pierāda īpašuma tiesības
12.projekta ieceres un vietas vizuālizācija vai fotofiksācija

 

 

 ATSKAITES UN MAKSĀJUMI

Maksājuma pieprasījuma veidlapa

           MP aizpildīts paraugs

Avansa pieprasījums 

Priekšatmaksas pieprasījums

          aizpildīts paraugs

 

Sadarbības partneri

laukutikls

smiltenes novads

latvijas lauku forums

lad-logo - labajā sānā

zm logo

leaderlogo