Veidlapas

VEIDLAPAS PROJEKTU PIETEIKUMU SAGATAVOŠANAI

 Aktivitāte 5.2. Rīcība 2.4. Tērpu iegāde amatierkolektīviem un sporta kolektīviem

Rokasgrāmata projekta pieteikuma aizpildīšanai

Vērtēšanas metodika 

 

Iesniedzamo dokumenti un to paraugi:

 

1. Patapinājuma līgums vai saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku par  tādu pamatlīdzekļu novietošanu vai uzglabāšanu, kuri nav stacionāri novietojami, ja vien projektā plānotās darbības neīsteno noteiktā telpā (noslēgts vismaz uz septiņiem gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas)
 
2. Cenu aptaujas dokumenti:
       2 derīgi piedāvājumi
 
3.Biedrība - Valdes apstiprināts lēmums par projekta īstenošanu un visām no tā izrietošajām saistībām, norādot projekta kopējās izmaksas un finansēšanas avotus.
 
4.Pašvaldība  - Vietējās pašvaldības lēmums par piedalīšanos projektā un projekta īstenošanai nepieciešamā finansējuma apmēru
 
5.Pašnovērtējums par projekta atbilstību vietējās attīstības stratēģijā attiecīgajai rīcībai noteiktajiem projektu vērtēšanas kritērijiem
  

Citi:

 6. Projekta ieceres skices vai fotofiksācija

 

 

 ATSKAITES UN MAKSĀJUMI

Maksājuma pieprasījuma veidlapa

           MP aizpildīts paraugs

Avansa pieprasījums 

Priekšatmaksas pieprasījums

          aizpildīts paraugs

 

Sadarbības partneri

laukutikls

Gerbonis Smiltenes novads-02

latvijas lauku forums

lad-logo - labajā sānā

zm logo

LOGO-JOSLA