Veidlapas

VEIDLAPAS projektu pieteikumu sagatavošanai

Aktivitāte 5.1. - Uzņēmējdarbība bizness

Projekta iesnieguma veidlapa (tikai aktivitātei "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas") (1.pielikums MK noteikumiem Nr.590 no 13.10.15. ar aktuālajiem grozījumiem no 07.10.17.)

 C sadaļa (ar aktuālajiem grozījumiem no 07.10.17.) - finanšu informācija iesniegšanai EPS

Atbalsta pretendenta deklarācija (ar aktuālajiem grozījumiem no 07.10.17.)  - ja projektu iesniedz papīra formātā

De minimis uzskaites veidlapa

Interešu konflikta neesības apliecinājums

Pašnovērtējuma veidlapa 

Papildus iesniedzamie dokumeti:

Rīcībās 1.1. un 1.2. -  informācija, kura apliecina izejvielu izcelsmi (līgumi, vienošanās, nodomu protokoli) 

                                  Reģistrācijas apliecības kopija vai informācija no Lursoft uzņēmumam,

                               kurās jau darbojas ne vairāk kā 1 gadu

                                  Informācija, kas pierāda darbošanos lauku tūrisma nozarē

 

 

 

Aktivitāte 5.2. - sabiedriskā labuma projekti sab labums

Projekta iesnieguma veidlapa (tikai aktivitātei "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas") 2.pielikums MK noteikumiem Nr. 590 no 13.10.15. ar aktuālajiem grozījumiem no 07.10.17.

Atbalsta pretendenta deklarācija (ar aktuājiem grozījumiem no 07.10.17.) - ja projketu iesniedz papīra formātā 

Veidlapa kas pamato projekta īstenošanas rezultāta uzturēšanu projekta uzraudzības periodā (MK noteikumu Nr.590 no 13.10.15 punkts 44.7.)

Interešu konflikta neesības apliecinājums

 Pašnovērtējuma veidlapa rīcībām 2.2. un 2.3.

Pašnovērtējuma veidlapa rīcībai 2.5.

Papildus iesniedzamie dokumenti:

     Rīcībām 2.1.; 2.2. un 2.3. - dokumenta kopija, kas apliecina nekustamā īspašuma tiesības

     Rīcībai 2.5. - plānoto apmācību programma un laika grafiks

                      Informācija, kas pierāda iepriekš organizētas apmācību aktivitātes

                      Projektā iesaistīto personu (projekta vadītāja, lektoru) CV                                

 

SKAIDROJUMI

Paraugs projekta pieteikuma aizpildīšanai aktivitātē "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas" (1.pielikums MK not.Nr. 590 ar aktuālajiem grozījumiem no 07.10.17.) 

Paraugs projekta pieteikuma aizpildīšanai aktivitātei "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" (2.pielikums MK.not.Nr.590  ar aktuālajiem grozījumiem no 07.10.17.) 

De minimis skaidrojums 

Grūtībās nonākuša uzņēmuma kalkulators 

Pamatlīdzekļu skaidrojums 

Pašnodarbinātas personas - metodiskais materiāls

Skaidrojums par saistītiem, vienotiem uzņēmumiem 

Iepirkuma procedūras skaidrojumi un veidlapu paraugi

Būvniecības vadlīnijas 

Ja projekta pieteikumā kādā no sadaļām pietrūkst vietas sniedzamajai informācijai, pretendents šo informāciju var sagatavot atseviški un pievienot projektam kā pievienojamo dokumentu. 

 

VEIDLAPAS atskaitēm un maksājumiem

Avansa pieprasījuma veidlapa ( MK not. Nr. 598, 4.pielikums) 

Priekšatmaksas pieprasījuma veidlapa

Maksājuma pieprasījuma veidlapa

 

Paraugi veidlapu aizpildīšanai:

Priekšatmaksa pieprasījuma aizpildīšanas paraugs

Maksājuma pieprasījuma aizpildīšanas paraugs

 

Sadarbības partneri

laukutikls

smiltenes novads

latvijas lauku forums

lad-logo - labajā sānā

zm logo

leaderlogo