Ziemas forums 2018

 IMG-20181218-WA00022018.gada 6. un 7. decembrī Siguldā, Krimuldas muižā notika biedrības “Latvijas Lauku forums” organizētais  vietējo rīcības grupu forums  “Sabiedrības virzīta vietējā attīstība – LEADER domubiedru, darītāju un partneru forums par mūsu rīcību šodien labākai rītdienai”. Šajā pasākumā biedrību “Abulas lauku partnerība ” pārstāvēja administratīvā vadītāja Svetlana Rozīte, SVVA projektu daļas  locekle Lāsma Vilkasta un Pārstāvju sapulces  locekle Vinete Brunovska.

Pirmajā dienā darbs bija grupās, lai apzinātu esošo situāciju un vēlamo redzējumu nākotnē par jautājumiem - kas mūs sagaida pēc 2020.gada un kādi nozīmīgi lēmumi jāpieņem jau šodien.
Pirmās dienas otrajā daļā VRG Lēmējvaras pārstāvji diskutēja par to, kāda ir lēmējvaras nozīme un loma LEADER pieejas īstenošanā, savukārt VRG  Izpildvaras pārstāvji - par izaicinājumiem administratīvajā darbā. Kā nozīmīgākie tika uzskaitīti jaunie administratīvie akti, stratēģijas grozījumi, projektu vērtēšanas kritēriji, administratīvais slogs. Nākotne pēc 2020 – LEADER nav jāpilda pašvaldības funkcijas. Vai nepietiek ar tautastērpiem, rotaļu laukumiem un trenažieriem? Vai nepieciešams teritorijas pārdalījums – vai būs reģionālā reforma un kādas būs tās sekas?
47485809 1951673658220345 3665036992590118912 o   47683223 1206072919557216 3549876829051420672 o  47576655 2113392555393461 134141376366379008 o
Otrā semināra  dienā kā pirmā runāja Liene Jansone, Zemkopības ministrijas Lauku attīstības atbalsta departamenta direktore. Viņa uzdeva ļoti daudz jautājumu, kas saistīti ar LEADER nākotni Latvijā, jautāja par mūsu redzējumu un mūsu viedokli šajos jautājumos. Gada laikā ir jātop mūsu kopīgai vīzijai, uz ko Latvijā  LEADER virzās un attīstās. Pašreiz LEADER saņem 5% no kopējā ELFLA budžeta. nav skaidrs, vai uz nākošo periodu šis lielums paliks tāds pats. 
Edīte Kubuliņa, Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības atbalsta nodaļas vadītājai uzdevām jautājumu, vai ar zivsaimniecību nevar nodarboties arī iekšzemē (šobrīd šajā fondā darbojas tikai piekrastes VRG) un projektus sniegt tie, kas atrodas pie upēm un ezeriem. 
Mārtiņš Cimermanis, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra valdes priekšsēdētājs, savas prezentācijas laikā vairāk uzdeva jautājumus publikai , kas lika aizdomāties par LEADER nozīmi.
Elita Benga, Agroresursu un ekonomikas institūta Lauku attīstības novērtēšanas daļas vadītāja, pētniece, prezentēja kopsavilkumu par LEADER/ SVVA pieejas novērtējumu par ieguldījumu Latvijas Lauku Attīstības programmas 2014.-2020.gadam un rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gadam mērķu sasniegšanā un vietējā attīstībā.
Jevgēnija Butņicka, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Reģionālās politikas departamenta vadītāja vietniece, Reģionālās attīstības nodaļas vadītāja, stāstīja par politiku pēc 2020.gada. Galvenais, kas šobrīd ir iezīmējies, ka aptuveni 64 miljoni no ERAF tiks novirzīti darbavietu radīšanai, ko varēs īstenot ar LEADER pieeju.
Sniedze Sproģe, Latvijas Pašvaldību savienības padomniece lauku attīstības jautājumos, uzskata, ka ir nepieciešamas jēgpilnas  reformas un pārmaiņas mūsu valstī.  
Pasākums bija interesants un noderīgs. 

Starpteritoriālais forums - Zaļie ceļi

46991088 2114114745315714 21891856329605120 nZaļie ceļi ir stīga, kas aktivizē iedzīvotājus un ļauj uzņēmējdarbībai attīstīties ievērojami straujākā veidā - šāds viedoklis izskanēja Vietējo rīcības grupu starpteritoriālajā forumā “Stratēģiskais projekts “Zaļie ceļi” teritorijas attīstības instruments”, kurš notika 2018.gada 27.novembrī Uzņēmējdarbības atbalsta centrs - bibliotēka SALA Alojā. 
Semināru organizēja  VRG Brasla kopā ar Vidzeme.com un  Latvijas Zaļo ceļu asociāciju,  par to kas paveikts uz Zaļajiem ceļiem Vidzemē, un par to, kas darāms.
Septiņas Vietējām rīcības grupas no Vidzemes, pašvaldību attīstības un tūrisma speciālisti, uzņēmēji dalījās pieredzē un viedokļos par Zaļo ceļu attīstību Vidzemes pusē. 
No Smiltenes novada piedalījās Abulas lauku partnerības vadītāja Sveta Rozīte un Smiltenes  novada TIC vadītājs  Modris Apsītis. 
Abulas LP vadītāja dalījās savā pieredzē par stratēģisko un kopprojektu īstenošanu Smiltenes novadā. 
 46979533 2114114825315706 3063732315495596032 n   46714361 2016525791758781 5075168553657696256 n   46953528 2114114798649042 3790347980620431360 n

Seminārs Ozolniekos

 SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs 2018.gada 12.novemnbrī Ozolniekos organizēja informatīvo semināru “Gatavošanās VRG un ZVRG pašnovērtējumam, GIZ-22019- sākotnējie secinājumi un turpmākie izaicinājumi”

Kā lektori uzstājās AREI LAND pētnieks Armands Pužulis – par SVVA Stretēģiju vērtējumiem. Pieredzē par VRG novērtējumiem dalījās kolēģes no Kandavas VRG, Ziemeļkurzemes biznesa asociācijas un partnerības “Laukiem un Jūrai”.

LU profesore, ārējā eksperte Aija Zobena informāja par nabadzības, inovācijas, LEADER pievienotās vērtības izpratini un SVVA Stratēģiju ieguldījumu. Elita Benga AREI Lauku attīstības novērtēšanas daļas vadītāja, pētniece rosināja uz diskusiju kādai ir jābūt ideālai SVVA Stratēģijai.

No Abulas LP piedalījās administratīvā vadītāja Svetlana Rozīte.

Lai veiksmīgāk novērtrētu Abulas lauku partnerības Stratēģiju, ir izveidotas 2 aptaujas: 

Iedzīvotājiem   https://goo.gl/forms/EC8ujgidlrMKin5n1

Projketu īstenotājiem   https://goo.gl/forms/GjXl6eHe2SYe16TE3

 Esiet aktīvi, jo ikviens Jūsu viedoklis veicinās kvalitatīvāku SVVA Startēģijas īstenošanu! 

Uzsākts projekts "OFF-GRID DIY"

off-grid 1    Biedrība “Abulas lauku partnerība”, Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi” un biedrība “Liepājas rajona partnerība” kopīgi ar partneriem no Zviedrijas, Lietuvas, diviem partneriem no Igaunijas un trīs partneriem no Somijas uzsākusi starptautiskās sadarbības projekta “OFF-GRID: Renewable Energy DIY for rural development” projekta Nr.18-00-A019.333-000010 īstenošanu.
     Projekta mērķis  - apkopot un padziļināti pētīt piemērotu atjaunojamās enerģijas tehnoloģiju risinājumus un izstrādāt fiziskos off-grid 3  prototipus un atvērtās licences rokasgrāmatu, lai veicinātu decentralizētas atjaunojamās enerģijas radīšanas / ražošanas iespējas mazās lauku mājsaimniecībās un viensētās. Projekta ietvaros tiks organizēts praktiskās darbnīcas, kurās eksperti mācīs – kā pagatavot un instalēt alternatīvas enerģijas iegūšanas iekārtas – piemēram, saules paneļus, saules kolektorus, vai kājminamas iekārtas, kas spēj saražot elektrību vai enerģiju. 
off-grid  Pirmā projektu partneru tikšanās notika Latvijā, šā gada 29. līdz 31. oktobrī Viesu mājā Kalbakas, Smiltenē. Tikšanās laikā partneri tuvāk iepazinās, iepazīstināja ar katras dalībvalsts plānotajām aktivitātēm šī projekta ietvaros. Uz tikšanos bija ieradušies arī projektā uzaicinātie eksperti, kas pastāstīja un parādīja, kādas iekārtas plānots pagatavot darbnīcu laikā. Tuvākajā laikā eksperti sāks strādāt pie paraugprototipu izgatavošanas, lai varētu demonstrēt darbnīcu dalībniekiem, kādas iekārtas iespējams pašiem izgatavot. 
 Pēc projekta īstenošanas sabiedrībai visās projekta partneru teritorijās un arī plašākā sabiedrībai būs brīvi pieejama informācija un praktisku piemēru bāze, par atjaunojamo enerģijas resursu izmantošanu. Galvenie ieguvumi saistīti ar jomas profesionāļu piesaisti un sabiedrības izglītošanu. Projekta ietvaros Latvijā visās 3 VRG teritorijās tiks attīstīti un izveidoti šādi prototipi  - kinētiskās enerģijas kājminamām ierīcēm 5 prototipi, mobilās ūdens plūsmas ģeneratoram 1 prototips, mobilās vēja plūsmas ģeneratoram 1 prototips, saules paneļiem 3 prototipi, saules kolektoriem 3 prototipi.  Eksperti izveidos rokasgrāmatu “Off Grid: DIY" un interneta platformu ar instrukcijām un vizualizācijām par šo ierīču izgatavošanu, uzstādīšanu un ekspluatāciju. Informācija būs brīvi pieejama internetā.
off-grid 2     off-grid 6   off-grid 7
Biedrība “Abulas lauku partnerība”  ir Vietējā rīcības grupa, kura ELFLA fonda Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumā 19.2 “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”  ietvaros īsteno Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju Smiltenes  novada Blomes, Brantu, Launkalnes, Palsmanes, Variņu, Bilskas un Smiltenes pagastos un Smiltenes pilsētā.  
Starptautiskā projekta  “OFF-GRID DIY: Renewable Energy for rural development” Nr. 18-00-A019.333-000010 aktivitātes tiek organizētas ELFLA fonda Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumā 19.3. “Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība ” ietvaros. 

Projekta "Handicraft festival – transnational cooperation project” aktivitātes translēs ReTv

Projekta „Handicraft festival – transnational cooperation project” NR.18-00-A019.333-000009 Radošās nometnes Smiltenē no 21.oktobra līdz 27.oktobrim dalībnieku gaitas filmēja IU Skaņa.

Izveidotie sižeti būs redzami ReTv svētdienu vakaros plkst.19,00 šados datumos:
4.novembrī, 
11.novembrī, 
25.novembrī, 
2.decembrī, 
9.decembrī 
 
Projekta dalībnieki no biedrības "Abulas lauku partnerība" un biedrības "Balvu rajona partnerība" darbību teritorijām. 
Projekts tiek īstenots ELFLA fonda Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma 19.3 "Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība" ietvaros.

Pieredzes brauciens uz Alūksni.

20190108 101937Abulas lauku partnerības potenciālie projektu iesniedzēji  2018.gada 24.oktobrī devās uz  Alūksnes VRG teritoriju, lai piedalītos informācijas un pieredzes apmaiņas pasākumā – “LEADER projekti – uzņēmējdarbības attīstībai un sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšanai.”

Pasākuma mērķis: iepazīt Alūksnes lauku partnerības pieredzi  darbībā ar nepārtrauktās projektu pieņemšanas kārtas organizēšanu vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvu atbalstam un šajā kārtā īstenotajiem projektiem. Gūt pieredzi no uzņēmēju projektiem,  kuri veiksmīgi papildina pašvaldību attīstīto  infrastruktūru tūrisma jomā. Pārņemt pieredzi par NVO sektora nozīmīgu projektu īstenošanu kopienu aktivitāšu un resursu atbalstam.
Pirmā tikšanās notika Alūksnes novada Sabiedrības centrs – vieta, kur pulcējas Alūksnes nevalstiskā sektora pārstāvji  un aktīvie iedzīvotāji. Vieta ir pašu izveidota un pašu uzturēta, nevalstiskajām organizācijām organizējot pasākumus. 
Pēc tam devāmies uz SIA Linden, kas darbojas apģērbu ražošanas jomā. Uzņēmējs ir izveidojis šūšanas fabriku Alūksnē visiem pazīstamiem apģērbu veikaliem “Lina” un “Branchess”.  Uzņēmējs iepazīstināja ar uzņēmumu, darba apstākļiem, problēmām, taču ir cerīgs turpināt savu uzņēmējdarbību Alūksnē. 
 
 
43544697 1102254146615074 151409747646480384 n   44852317 1102254143281741 2699564886031073280 n IMG-20190108-WA0000
Devāmies uz Alūksnes kultūras centru. Tā ir  vieta Alūksnes ezera krastā, kur pulcējās aktīvi iedzīvotāji, kuriem māksla ir tuva  un kultūras jomas biedrības. Tikšanās notika ar ar Ulda Sedlenieku, kurš ir  tautas teātris Slieksnis vadītājs un režisors. Savukārt Uzņēmējs  Jurijs Marinovs pastāstīja par savu biznesu, kurā pirmsākumi meklējami savā darbā -  bizness pārvietojamās skatuves pakalpojuma nodrošināšanai. 
 
44740914 1102254566615032 7345749696687636480 n   IMG-20190108-WA0008   44719412 1102254563281699 8157437771909169152 n
Pusdienas laiks  SIA Benevilla. Ģimenes uzņēmums sniedz kvalitatīvu viesnīcas pakalpojumu ar kafejnīcas  piedāvājumu  no vietējiem produktiem. 
Lai arī lija lietus, tas neatturēja mūs no  IK Marienburg ID piedāvātā brauciena ar kuģīti pa Alūksnes ezeru. Uzņēmējs piedāvā tūrisma pakalpojumu, kas veidojies atbilstoši dabas un kultūras sniegtajām priekšrocībām. Ir ļoti pieprasīts vasaras sezonā. 
IMG-20190108-WA0006   IMG-20190108-WA0007   44797714 1102254613281694 7804968454674448384 n
Jaunlaicenes muižas kompleksā tikāmies ar muzeja darbinieci, kura iepazīstināja ar   vispasaules Malēniešu svētku norises vietu. 
Iepazināmies ar LEADER projekta īstenotāju, kurš izveidojot  Olu pārstrādes cehu, plāno ražot  jaunus un inovatīvus produktu nākotnē. Savukārt  SIA TTR Company, kas darbojās  metālu apstrādē un metālu produktu ražošanā, guvām pārliecību, ka bizness var attīstīties arī Latvijas nomalēs un tas nemazina klientu skaitu, galvenais ir kvalitatīvs pakalpojums un produkts. 
Braucienu noslēdzām Radošo ideju centrs Apē, kurš īstenojot LEADER projektu, ir kļuvis par vietu   iedvesmai , darbam un eksponēšanai.
Paldies Alūksnes lauku partnerība meitenēm Santai, Indrai un Ingai par jauko, interesanto un izzinošo pieredzes apmaiņas pasākumu 24. oktobrī Abulas LP zinātkārajiem projektu īstenotājiem.
 IMG-20190108-WA0004   IMG-20190108-WA0005   44732004 1102254899948332 1669376036162240512 n

Izstāde Smiltenē

 

ielugums-izstade-smilteneee
Biedrība "Abulas lauku partnerība"  aicina apmeklēt  projekta "Handicraft Festival - Transnational cooperation project" lielformāta gleznu izstādi brīvā dabā.
Mērķis. Attīstīt un popularizēt dažāda veida mākslu. 
 Piedalās Abulas lauku partnerība un Balvu rajona partneriba.
 Nepieciešamība. Lai kopīgi padziļinātu zināšanas par āra veidotām izstādēm,  gleznošanas veidiem, priekštatu par radīto darbu menedžmentu. 
 
Darbošanās. 6.dienās 14 mākslinieki amatieri iepazīstas ar mūsdienu mākslas stiliem, veidiem, formām - abstrakcionisms,  ekspresija, grafika, kompozīcija,  futūrisms.  Kā to atspoguļot lielformāta gleznās. Strādā komandā 2-4 dalībnieki un vienojas par kopīgu darby. 
 Gala rezultātā mākslas izstāde brīvā dabā.  Kalnamuižā skatāmas  lielformāta gleznas 2.3x3.3,  kas iekārtas kokos un apgaismotas ar Fluorescento un sveču gaismu.
 
Mākslas nometnes parole: SADARBĪBA

Projekta “OFF-GRID: Renewable Energy DIY for rural development” Nr. 18-00-A019.333-000010 uzsākšana

Biedrība “Abulas lauku partnerība”,  biedrība "Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība "Kaimiņi" un   biedrība  "Liepājas rajona partnerība"  kopīgi ar partneriem no Igaunijas, Zviedrijas, Lietuvas un trīs partneriem no Somijas uzsāk starptautiskās sadarbības projekta  “OFF-GRID: Renewable Energy DIY for rural development”, projekta Nr. 18-00-A019.333-000010 īstenošanu.

 
Pirmā projektu  partneru tikšanās plānota šā gada 29. līdz 31. oktobrī Viesu mājā Kalbakas, Smiltenē. 
 
Savukārt, 31.oktobrī plkst.10.00 viesu mājā Kalbakas, Smiltenes pagastā uz tikšanos aicināti interesenti, kuriem par šo tēmu ir interese.  
OFF GRID-afisa
 

 

„HANDICRAFT FESTIVAL - TRANSNATIONAL COOPERATION PROJECT” NR.18-00-A019.333-000009 plānotās aktivitātes Smiltenē

Aicinām Smiltenes novada māksliniekus - amatierus piedalīties biedrības "Abulas lauku partnerība" un biedrības "Balvu rajona partnerība" starptautiskā projekta „HANDICRAFT FESTIVAL - TRANSNATIONAL COOPERATION PROJECT” NR.18-00-A019.333-000009 aktivitātēs Smiltenē. Pietekšanās pie projekta vadītājas Mairas e-pastā Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. vai tel. 28473293

Programma šeit

AFISA-Smiltene

Pieredzes apmaiņas brauciens uz Alūksni

 Abulas lauku partnerība ir saņēmusi Alūksnes lauku partnerības piedāvājumu informācijas un pieredzes apmaiņas pasākumam “LEADER projekti – uzņēmējdarbības attīstībai un sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšanai”

Dalību braucienā  pieteikt līdz 18.10.2018. Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.   vai tel. 28368431

„Handicraft Festival - Transnational cooperation project” Nr.18-00-A019.333-000009 pirmās aktivitātes Balvos

 

TV0 51062018.gada 5.oktobrī  Balvu Sakrālās Kultūras centrā notika izstādes  „Pieskāriens mākslai”  atklāšanas pasākums un tikšanās ar māksliniekiem. Izstāde tapusi ELFLA apakšpasākuma 19.3.Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbības projekta „Handicraft Festival -  Transnational cooperation project” Nr.18-00-A019.333-000009 ietvaros kopā sadarbojoties Balvu rajona partnerībai, Abulas lauku partnerībai Smiltenē un Somijas LAG Karhuseutu. 
 
Izstādes ”Pieskāriens mākslai” atklāšanas pasākumā  klātesošos uzrunāja Abulas lauku partnerības valdes priekššēdētāja Svetlana Rozīte, Balvu rajona partnerības valdes priekšsēdētāja Liene Pomere un Balvu rajona partnerības stratēģijas administratīvā vadītāja Ilona Džigure.
 
Sadarbības projekta mērķis ir attīstīt un popularizēt jaunos festivālus visos partneru TV0 5088 reģionos.  Radīt izpratni par rokdarbiem, mūsdienu tradicionālo tautas mākslu un vides mākslu, lai uzlabotu rokdarbu un amatnieku produktu tirdzniecības veicināšanu. Attīstīt vispārējās zināšanas par mākslas formām un paplašināt atpazīstamību projektā iesaistīto reģionu māksliniekus-amatierus, lai radītu jaunu sadarbību ar vietējiem un starptautiskajiem māksliniekiem un amatniekiem. Abulas, Balvu un Somijas lauku partnerības teritorijā  organizēto mākslas nometņu mērķis ir sadarboties vietējās teritorijas iedzīvotājiem: māksliniekiem-amatieriem, amatniekiem, rokdarbniekiem, lai kopīgi iepazītu kultūru, padziļinātu zināšanas par āra veidotām izstādēm.  Šo nometņu mērķis ir pilnveidot profesionālās gleznošanas iemaņas, gūt priekšskatu par radīto darbu menedžmentu un gala rezultātā katrā teritorijā izveidotu mākslas izstādi. 
 

Lasīt tālāk: „Handicraft Festival -  Transnational cooperation project”  Nr.18-00-A019.333-000009 pirmās...

Īstenots apmācību projekts “Veselai un laimīgai sievietei”

 

     Biedrība “Smiltenei un Latvijai” īstenojusi apmācību projektu “Veselai un laimīgai sievietei” sadarbībā ar Abulas lauku partnerību, Lauku atbalsta dienestu un apmacibas SmilteneiLatviaji 2Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas līdzfinansējumu. Kopējās apmācību projekta izmaksas bija 1000.00 eiro, no kurām 900.00 eiro finansēja Lauku atbalsta dienests.
 
     Apmācību programmas nosaukums: „Iegurņa pamatnes muskulatūras un vēdera dziļās muskulatūras attīstības programma sievietēm”. Tikai izprotot savu iegurni un ikdienā to pareizi kustinot, sievietei ir iespējams strauji uzlabot savu intīmo veselību un sakārtot ķermenī daudz fiziskas un emocionālas veselības problēmas. Tikai veselai sievietei ar veselu iegurni ir iespējams iznēsāt veselu bērniņu un tikai vesela sieviete, kas izprot pēcdzemdību izmaiņas ķermenī un tās fiziski attīstot, spēj dzīvot bez daudz dažādām delikātām problēmām, par kurām sievietēm bieži ir kauns runāt pat ar savu ārstu. Šī sistēma ir radīta, lai palīdzētu un novērstu visas visbiežāk sastopamās iegurņa un ķermeņa kodola problēmas sievietēm. Pēc vispasaules statistikas datiem, katra otrā sieviete savas dzīves laikā saskaras ar mazā iegurņa veselības problēmām. Visizplatītākā mazā iegurņa problēma pasaulē sievietēm ir urīna nesaturēšana. Ar to savas dzīves laikā saskaras katra trešā sieviete. Īpaši augstā riska grupā ar šo problēmu ir sportistes, sievietes pēcdzemdību periodā un sievietes menopauzes vecumā, lai gan arī jaunām sievietēm ārpus šīm kategorijām šīs problēmas statistika ar katru gadu pasaulē strauji pieaug.  Arī mazā iegurņa orgānu noslīdējumu problēmas tiek arvien biežāk izceltas kā kritiskas visās Eiropas valstīs. Tāpat arī menstruālās problēmas, hemoroīdi, zems libido, cistas un miomas ir veselības problēmas, kas ar katru gadu statistikas rādītājos tikai pieaug un kas ir saistītas ar sievietes kopējo iegurņa veselību.
 
apmacibas SmilteneiLatviaji 1     Apmācību projekta ietvaros notika trīs nodarbībās, katra nodarbība četru stundu gara, kuras vadīja pieredzējusi lektore un trenere Zane Vorma.
 
Lāsma Vilkasta
Biedrības “Smiltenei un Latvijai” projekta koordinatore
 
 
Apmācību dalībnieču atsauksmes:
Paldies par semināru! 
Paldies Zanei par veltīto laiku mums visām! Tiešām ļoti vērtīgs un noderīgs seminārs!   
Mūžu dzīvo, mūžu mācies... Paldies par intriģējošo teoriju jaunu praktisko virsotņu sasniegšanas ceļā! Zane, paldies Tev! Uz priekšu, meitenes!
Tiešām Paldies par šo lielisko iespēju apmeklēt semināru! Un Zanei vislielākais Paldies!   
Sirsnīgs paldies par informāciju, ko saņēmām ikviena un tagad to varēsim izmantot ikdienā. Paldies organizatoriem un īpaši Zanei par veltīto laiku mums visām 

 

Starptautiskais projekts “Handicraft Festival – Transnational cooperation project”

AFIsA okt Balvi            Abulas lauku partnerība kopīgi  ar Balvu rajona partnerību un LAG        Karhuseutu no Somijas uzsāk starptautiska projekta “Handicraft Festival –      Transnational cooperation project” Nr. 18-00-A019.333-000009 īstenošanu.

           Pirmā aktivitāte projekta ietvaros ir Ziemeļlatgales iedzīvotāju radošo     mākslas darbu izstāde “Pieskāriens mākslai”, kura būs skatāma Balvos,           Sakrālā kultūras centrā no 5.oktobra līdz 30.oktobrim.

          Projekts tiek īstenots ELFLA fonda LAP programmas 2014.-2020.g.        apakšpasākumā 19.3 "Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība".

Konference Polijā.

polija-sept-2018 23Polijā Swietokrzyski reģiona VRG tīkls mūs, VRG  pārstāvjus Svetu Rozīti un Tignu Podnieci, uzaicināja piedalīties starptautiskajā konferencē „Sadarbības projekti un lauku attīstība”. Konference notika 2018. gada 20. un 21. septembrī Kielcē (Polija). 

Pirmajā dienā tika prezentēti Polijas VRG projekti, kas tematiski attiecas uz  lauku iedzīvotāju aktivizēšanu,  atbalsta iespējām uzņēmējdarbības attīstībai lauku apvidos, projekti par dzīves kvalitātes uzlabošanu lauku apvidos un zināšanu izplatīšana par vietējās attīstības plānošanu, tostarp reģiona ekonomisko, sociālo un vides potenciālu. Problēmas un iespējas tika diskutētas, pievienojoties dalībniekiem no zāles, tēdējādi bija iespēja uzklausīt arī citu valstu labos piemērus un idejas polija-sept-2018 25problēmu risināšānai, lai veiksmīgāk īstenotos LEADER programma lauku teritorijās visas ES valstīs.Vēlāk dalībnieki tika aicināti piedalīties „ātrās iepazīšanās” pasākumā jeb projektu ideju tirgū, lai iepazītu pēc iespējas vairāk vietējo rīcības grupu no visas Eiropas Savienības un atrastu piemērotus projektu sadarbības partnerus. Ideju bija daudz, bet kā noderīgākās tika atrastas VRG no Slovēnijas (vietējo rokdarbu popularizēsana), VRG no Lietuvas ( tūrisma maršruti teritorijas atpazīstamībai) un VRG no Polijas ( mazā uzņēmējdarbības un viedie ciemi).
Otrā dienā visi piedalījās mācību braucienos. Mums tika dota iespēja izpētīt trīs Swietokrzyskie vojevodistes tūrisma objektus, no kuriem divi bija īstenojuši projektus kopīgi ar vietējām VRG, bet trešais tika īstonojis projektus  izmantojot Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atbalstu.
Viduslaiku apmetne Huta Szklanā ir vieta, kas interesantos, interaktīvos veidos iepazīstina tūristus un svētceļotājus ar kultūras daudzveidību, Swietokrzyski kalnu un Svietokrzyski nacionālā parka vēsturisko mantojumu, kā arī vietējām leģendām un vietējo folkloru. VRG  Bold Peak ir izstrādājusi un nodrošinājusi līdzekļus koncepcijai un specifikācijai. Rekonstrukcija veikta, izmantojot Eiropas Reģionālās attīstības fondu. Uzņēmuma darbības uzsākšanai darbinieku apmācības  notika pēc speciāliem kursiem bezdarbniekiem. Tos organizēja Bieliny pašvaldības un vietējās rīcības grupa - ap Bold Peak ar Eiropas Sociālais fonda atbalstu.
polija-sept-2018 32    polija-sept-2018 6   polija-sept-2018 79
Kultūras un arheoloģijas centrs Nowa Słupia, kurā projektus īstenojusi  VRG Swietokrzyskie lauku teritorijas attīstības asociācija,  atspoguļo seno ciematu dzīvi no pirmajiem gadsimtiem. Centrs pierāda savu lietderību kā vietni aktuāliem notikumiem, ieskaitot rokdarbus, ikdienas dzīves pamatdarbības un sabiedrības garīgo dzīvi, kas šajā reģionā dzīvoja pirms 2000 gadiem. Tā ir vienīgā vieta Polijā un, iespējams, pat visā Eiropā, kur senā dzelzs metalurģija tiek prezentēta tik plašā kultūras kontekstā.
polija-sept-2018 31      polija-sept-2018 41    polija-sept-2018 43
Kurozweki Palace komplekss piedāvā tūrisma, viesnīcu vadības un gastronomijas pakalpojumus. Dažādi piedāvājumi attiecas gan uz individuāliem, gan grupas klientiem. Tā veiksmīgi apvieno XIV gadsimta XIV gadsimtā celtās pievilcīgās tūristu senatnes pilis ar tādiem agrobiznesa elementiem kā amerikāņu bisons šķirnes audzēšana, mini zooloģiskais dārzs un kukurūzas un kaņepju audzes.
 polija-sept-2018 70   polija-sept-2018 68   polija-sept-2018 71

Starptautiskā konference Valmierā.

Starptautiskā konference "Lauku telpas attīstība un sabiedrības virzīta vietējā attīstība" notika  13.septembrī, Valmieras Kultūras centrā, Rīgas ielā 10, Valmierā.IMG-20190109-WA0002

Konferenci organizēja Valsts Lauku tīkla Sekretariāts, SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" sadarbībā ar  vietējās rīcības grupām.
 No Abulas LP piedalījās administratīvā vadītāja Svetlana Rozīte
 Konferences ietvaros, 12.septembrī bija iespēja piedalīties pieredzes apmaiņas braucienā, apmeklējot LEADER, ERAF (LIAA) un Lauku attīstības programmas projektus - Limbažu, Smiltenes un Valmieras apkārtnē.
Konferences dalībnieki apmeklēja Abulas LP LEADER projektu z/s Veccepļi Palsmanes pagastā, kurš šajā periodā īsteno 2 LEADER projektus, bet iepriekšēja periodā ir veiksmīgi īstenojis 3 LEADR projektus. 
    IMG-20190109-WA0006  veccepli 5 IMG-20190109-WA0004
13. Septembrī konferenci atklāja Jānis Baiks (Valmieras domes priekšsēdētājs), Gints Kaminskis (Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis), mārtiņš Cimermanis (Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra valdes priekšsēdētājs), Edgars Linde (Valsts Lauku tīkla Sekretariāta vadītājs) konferences gaitā par lauku telpas attīstība un mijiedarbība ar pilsētvidi (Latvija 2030) stāstīja Māris Kučinskis (Latvijas Republikas Ministru prezidents). Par centralizācija un reģionalizācija, nākotnes izaicinājumi reģionālās un lauku attīstības kontekstā informēja Raivis Bremšmits (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Reģionālās politikas departamenta direktors). Savukārt, Jānis FDūklavs, Zemkopības ministrs informēja klātesošos par lauku attīstības galvenie izaicinājumiem un mērķiem. 
Klausītāji tika iesaistīti diskusijās un uz  jautājumiem atbildēja iepriekš minētie lektori. Konferencē uzstājās arī ārvalstu lektori, kuri dalījās savās pieredzēs par “Uz vērtībām balstīta reģionālā attīstība´ (Ing.Josef  Ober, Neue Stadt Feldbach birģermeistars) , “Vietējās rīcības grupas loma uz vērtībām balstītā reģionā”(Michael Fend, Asociācija Štīrijas Vulkānzemes), “Tematiskās darba grupas “Viedie ciemi” rezultāti (ENRD Kontaktpunkta pārstāvis), “Viedo ciemu koncepts un attīstība Somijā “(Lauri Hyttinen, Somijas Valsts lauku tīkla pārstāvis). 
Pēc pusdienām notika darbs 3 sesijās: 
1)Lauku telpas attīstība - Saskatīt ietekmējošos faktorus, kas ir svarīgi lauku un reģionālajai (tai skaitā uz vērtībām balstītai)attīstībai, identificēt nepieciešamās darbības un mērķus kopējai attīstībai.
2)Viedie ciemi un to loma lauku attīstībā - Kā panākt, lai koncepts sekmīgi darbotos? Identificēt nepieciešamos instrumentus, lai veidotu efektīvus risinājumus.
3)Vienots darbības plāns lauku attīstībai - Kopējas stratēģijas īstenošana, ņemot vērā visas iespējas un resursus. Kā izmantot visus iespējamos fondus (tai skaitā daudz-fondu pieeju) attīstības procesiem?
Konferences noslēgumā: Darba grupu prezentācijas, secinājumi

ALTUM sāk piedāvāt mazos aizdevumus lauku teritorijās

     altumAttīstības finanšu institūcija ALTUM no šodienas sāk piedāvāt pilnīgi jaunu aizdevumu programmu “Mazie aizdevumi lauku teritorijās”, kas ir izstrādāta sadarbībā ar Zemkopības ministriju. Programma, kuras kopējais finansējums ir 13,8 miljoni eiro, ir līdz šim nebijusi valsts atbalsta iespēja, jo paredzēta tikai tiem, kas saimnieko ārpus lielajām pilsētām un kuriem ir neliels gada apgrozījums (līdz 70 tūkstošiem eiro). Plānots, ka atbalstu aizdevuma veidā varēs saņemt 750 līdz pat 1000 uzņēmumi visā Latvijā, kas darbojas vai vēlas darboties lauksaimniecības, kādā no vispārējās uzņēmējdarbības nozrēm vai zivsaimniecības nozarē.

      Aizdevumu programmas “Mazie aizdevumi lauku teritorijās” ietvaros investīcijām un apgrozāmiem līdzekļiem kopumā līdz pat 100 tūkstošiem eiro var saņemt gan jauni, gan jau pieredzējušāki uzņēmēji, kuru gada apgrozījums nepārsniedz 70 tūkstošus eiro un kuri darbojas lauku teritorijās visā valstī izņemot lielākajās pilsētās (Rīgā, Ventspilī, Liepājā, Jelgavā, Jūrmalā, Valmierā, Rēzeknē, Daugavpilī, Jēkabpilī, Tukumā, Salaspilī un Cēsīs). Šīs programmas aizdevumi būs īpaši piemēroti mazām vai jaunām saimniecībām, mājražotājiem, jaunajiem lauksaimniekiem, bioloģiskajiem lauksaimniekiem, kā arī dažādu pakalpojumu sniedzējiem lauku apvidos. Programmas iespējas var izmantot arī zivsaimniecības nozares uzņēmumi neatkarīgi no apgrozījuma un atrašanās vietas.
 
 Pieejamais finansējums un tā nosacījumi ir šādi:
-Aizdevums investīcijām un apgrozāmajiem līdzekļiem kopumā līdz pat 100 tūkstošiem eiro, t.sk. apgrozāmo līdzekļu aizdevuma maksimālā summa ir līdz 35 tūkstošiem eiro;
-Aizdevuma termiņš līdz 10 gadiem, ar būvniecību un nekustamo īpašumu saistītiem projektiem – līdz 15 gadiem. Apgrozāmajiem līdzekļiem termiņš līdz 3 gadiem;
-Aizdevums līdz 7 tūkstošiem eiro pieejams bez aizņēmēja līdzfinansējuma, virs šīs summas – ar 10% līdzfinansējumu;
-Atvieglotas nodrošinājuma prasības: aizdevums līdz 25 tūkstošiem eiro iespējams arī bez papildu nodrošinājuma, bet ar personīgo galvojumu, ja netiek iegādāts nekustamais īpašums vai cits reģistrējams īpašums;
-Procentu likme ir no 4 līdz 8%.
 
 Inese Zīle, ALTUM valdes locekle: 
“Jau šobrīd ALTUM piedāvāto valsts atbalsta programmu klāsts uzņēmējiem ir plašs. Vienlaikus sekojam tam, kādas ir tautsaimniecības tendences un kādas ir uzņēmēju vajadzības, un attīstām arī jaunus produktus. Mūsu jaunā programma visnoderīgākā būs tiem lauku reģionu uzņēmējiem, kas ir darbības uzsākšanas stadijā vai kuriem ir neliels apgrozījums.  Nepietiekamas kredītvēstures, darbības nozares un darbības risku specifikas, finanšu plūsmas un nodrošinājuma trūkuma dēļ komercbanku finansējums viņiem nereti ir ierobežots. Aicinu uzņēmējus izmantot šīs jaunās programmas priekšrocības, lai esošo biznesu paceltu jaunā kvalitātē, vai jaunu ideju pārvēst realitātē!”
 
Turpmāk gan šai, gan citām ALTUM īstenotajām programmām klienti pieteikumus un tiem nepieciešamos dokumentus var iesniegt tikai elektroniski. Plašāka informācija par ALTUM jauno programmu “Mazie aizdevumi lauku teritorijās” ir pieejama šeit. 
 
 Par ALTUM
Attīstības finanšu institūcija ALTUM ir Latvijas valstij piederoša kapitālsabiedrība, kas ar valsts atbalsta finanšu instrumentu palīdzību sniedz atbalstu noteiktām mērķa grupām finanšu instrumentu veidā (aizdevumi, garantijas, ieguldījumi riska kapitāla fondos u.c.), konkrētu programmu ietvaros papildinot to arī ar nefinanšu atbalstu (konsultācijas, mentorings), kā arī realizējot citas valsts deleģētas funkcijas. 2017. gada jūnijā ALTUM saņēma starptautiskās kredītreitingu kompānijas Moody’s ilgtermiņa kredītreitingu Baa1 valsts kapitālsabiedrībai, kas apliecina ALTUM stabilo finanšu situāciju. Savukārt 2017. gada 24. oktobrī ALTUM obligācijas tika iekļautas regulētajā tirgū - biržas Nasdaq Riga Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā. 

Kopienu spēles Smelteros

KopienuVasarasForums 1Augusta sākumā lauku pārmaiņu veidotāji pulcējās Kopienu vasaras forumā Smelteros, Preiļu novadā. 

Latvijas Kopienu vasaras forums, kas augusta sākumā notika Preiļu novadā, apliecināja lauku kopienu spēku un sadarbības būtiskumu. Biedrība „Latvijas Lauku forums” sadarbībā ar biedrību „Sabiedriskais centrs „Smelteriešu cimdiņš”” un Salas pamatskolu divu dienu garumā kopradīja aktivitātes un vidi, kas viesiem no visas Latvijas ļāva justies kā savējiem, vienlaikus gan nopietni strādājot darba grupās un seminārā, gan izzinot Smelteriešu sekmīgās sadarbības atslēgu, kas var kalpot kā paraugs pilsoniski atbildīgas kopienas darbībai.
Pasākuma atklāšanā namamāte Salas pamatskolas direktore Anita Vjakse, dalībniekus sveica, sakot, ka lauku attīstības entuziasti, kas sapulcējušies uz Kopienu vasaras forumu ir kafijas cilvēki - tie, kuri saskarē ar apkārtējiem kā kafija saskarē ar ūdeni, pozitīvi izmaina apkārtējo vidi, piepildot to ar brīnišķīgu smaržu un iekrāsojot vidi - pārmaiņu radītāji.
Foruma norises laikā visi klātesošie, daloties savā pieredzē no savām kopienām dažādās Latvijas vietās, apliecināja pasākuma namamātes minēto, atklājot inovatīvus veidus, kā radījuši pārmaiņas kopienā, piemēram, saules bateriju uzstādīšanu kopienas centrā, dalību ANO modelēšanas spēlē, meža ceļa izbūvi ar vietējo graudaudzētāju atbalstu un citām aktivitātēm, vienlaikus veidojot kontaktus un iespējamos nākotnes sadarbības partnerus. 
Smelterieši viesus iepazīstināja ar kopienas paveikto – gaumīgo un akmens, koka un citu mākslas elementu un tautiskajiem objektiem bagātināto Salas pamatskolas teritoriju, pašu spēkiem izveidoto, bet teju profesionālo volejbola laukumu, tāpat arī pašu veidoto unikālo lūgšanu namu un sadarbību ar astoņiem Saunas pagasta jaunajiem lauksaimniekiem, kas aktīvi strādā ne tikai savās saimniecībās, bet ir arī pilsoniski aktīvi, līdzdarbojoties kopienas aktivitātēs.
Pirmās dienas vakarā dalībniekus priecēja Latgales ugunīgās pasākuma vadītājas un trīs folkloras kopas, dziesmās un dejās iesaistot visus klātesošos, un gan apdziedot dalībniekus, gan ļaujot iepazīt Latgales skaistākās melodijas.
Kopienu foruma aktīvākajā daļā – komandu sacensībās vislielāko uzvaru skaitu dažādās disciplīnās guva vietējo dalībnieku komandas “Līdumnieki 86” un “Čiekuri”, savukārt ceļojošais Kopienu kauss aizceļoja pie biedrības “Kandavas rajona partnerība” komandas, kur 2020. gadā vasarā notiks arī nākamās Kopienu spēles.
Kopienu vasaras foruma noslēgumā izturīgākie, kas piedalījās arī noslēguma ceremonijā, izveidoja sveicienu Latvija tās simtgadē, apliecinot, ka Latvijas lauki ir brīnišķīga vieta, kur dzīvot strādāt un viesoties.
                                                            Anita Seļicka, biedrības „Latvijas Lauku forums” izpilddirektore, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. , Tel. 28855427
No Abulas LP Vasaras foruma seminārā par administratīvajiem procesiem VRG piedalījās administratīvā vadītāja Svetlana Rozīte, Pārstāvju sapulces locekles - Vinete Brunovska un Lāsma Vilkasta. 

Anketas projektu iesniedzējiem un iedzīvotājiem

anketa       Biedrība “Abulas lauku partnerība savā darbības teritorijā no 2015.gada īsteno Sabiedrības virzītas vietējās attīstības ( SVVA) Stratēģiju 2015. -2020. gadam. 

      Līdz šim brīdim tika izsludināti 5 projektu konkursi par kopējo summu 537 519 EUR gan uzņēmējdarbības atbalstam, gan teritorijas labiekārtošanai un iedzīvotāju aktivitāšu nodrošināšanai. Ar apstiprinātajiem un īstenotajiem projektiem varat iepazīties http://www.abulas.lv/lv/projekti/db2020 
        Lai novērtētu SVVA Stratēģijas izpildi, ir nepieciešami Jūsu – gan iedzīvotāju gan projektu iesniedzēju viedokļi. 
 
Esam sagatavojuši vairākas anketas:
 
anketa iedzīvotājiem
 
anketa projekta iesniedzējam
 
       Jūsu viedokļi ir ļoti svarīgi novērtējuma sagatavošanā, tādēļ lūdzam rast laiku un atbildēt uz anketas jautājumiem. 
       Anketas ir anonīmas, nav jānorāda ne jūsu vārds, ne iesniegtā projekta numurs. Jūsu sniegtās atbildes apkoposim un tās kalpos par Abulas SVVA Stratēģijas starpposma novērtējumu, lai saņemtu papildus finansējumu Stratēģijas īstenošanai līdz  2020.g. un Agroresursu un ekonomikas institūta pētījumam.
      Anketas varat  atrasts www.abulas.lv , Abulas LP Facebook lapā https://www.facebook.com/abulaslp/  kā arī tiks nosūtītas e-pastos. 

 

LINC 2018 Finland

LINC Fin 8Biedrības “Abulas lauku partnerība” 4 dalībnieki – Inese, Aurika, Antra un Sveta  no 11. jūnija līdz 15. jūnijam piedalījās pasākumā LINC 2018 Finland, kurš notika Raumā un Uusikaupunki Somijas dienvidrietumos. Somijas VRG “Leader Ravakka” kopā ar līdzdalībniekiem rīkoja 9. LINC konferenci. 

LINC - Leader Inspired Network Community ir Eiropas LEADER konference, kas apvieno Eiropas pieredzes apmaiņu ar sporta un Eiropas kulinārijas pasākumiem. LINC pasākuma  iniciatīva nāk no Austrijas, Vācijas, Igaunijas un Somijas VRG (vietējās rīcības grupas) un Valsts tīkla  lauku attīstībai.  Pirmā LINC konference notika 2010. gadā Austrijā.
LINC pasākuma mērķis ir:
1)iepazīstināt ar rezultātiem un novatoriskām metodēm, kas iegūtas, izmantojot LEADER pieeju, lai veicinātu lauku attīstītāju tīklu paplašināšanu
2) apmainīties ar Eiropas LEADER jomu pārstāvju profesionālo pieredzi
3) izveidot saites starptautiskai sadarbībai
4) pievērst uzmanību saziņas un zināšanu nodošanas nozīmei starp vietējiem ekonomiskajiem un sociālajiem dalībniekiem par tūrismu, kultūras mantojumu, tradicionālajiem vietējiem produktiem un citiem nozīmīgiem darījumu partneru jautājumiem.
LINC atklāšana 12. jūnijs.
LINC Fin 6Pasākuma atklāšana notika Raumas centrā tirgus laukumā. Dalībnieki pūtēju orķestra pavadībā  vienojās kopīgā gājienā. Vairāk kā 300 dalībnieki no 17 valstīm. 
 
 
 
 
 

Lasīt tālāk: LINC 2018 Finland

SVVA Stratēģijas grozījumi

 

Biedrības "Abulas lauku partnerība" Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015. - 2020. gadam grozījumi apstiprināti 01.06.2018. SVVA stratēģiju atlases komitejā. 

pieredzes apmaiņas seminārs “Uzņēmējdarbības attīstības iespējas īstenojot SVVA Stratēģiju Liepājas rajona partnerībā"

 liepaja 14Abulas lauku partnerība 2018.gada 25.-26.aprīlī piedalījās Liepājas rajona partnerības organizētajā pieredzes apmaiņas seminārā “Uzņēmējdarbības attīstības iespējas īstenojot SVVA Stratēģiju” Pasākuma norises vieta -  BDR Liepājas rajona partnerības darbības teritorijas  Grobiņas, Nīcas, Aizputes novadi.

No Abulas LP piedalījās 17 dalībnieki – uzņēmēji, pašnodarbinātas personas, NVO pārstāvji. 
Pirmais tikšanās mums bija  “Mednieki”, Kalvenes pagasts. Tur ir izveidota uzņēmēju biedrība, kura lauku īpašumā ir izveidojusi vietējo produktu realizācijas, degustācijas un prezentēšanas telpas, īstenojot LEADER uzņēmēju sadarbības projektu “Vietējo produktu realizācijas, liepaja 2degustācijas un prezentēšanas telpas izveide Kalvenes pagastā”. Telpas semināru, apmācību un degustāciju  organizēšanai vietējiem ražotājiem. Par īstenoto projektu stāstīja projekta vadītāja Evija Kopštāle. 
 
liepaja 4Pēc tam devāmies uz  “Mārsili”, Grobiņas pag., Grobiņas nov. SIA LavenderVilla. Mūsu grupu sagaidīja   Liepājas partnerības vadītāja Inita ar savām kolēģēm Santu un Zani. Prezentācijā uzzinājām svarīgāko Liepājas rajona partnerībā īstenojot SVVA stratēģiju -  mērķiem, rīcībām, grūtībām, izaicinājumiem. Diskutējām par uzņēmējdarbības attīstības iespējām, piesaistot LEADER pasākumu finansējumu. Pēc sarunas, Zane Gusta stāstīja par projekta “Lauku naktsmītnes, SPA un pirts atpūtas kompleksa "LavenderVilla" izveide”. Projekta ietvaros izveidots komplekss tūrisma produkts – SPA un pirts pakalpojumi, ar atpūtas teritorijai atbilstošiem elementiem, kas ir paredzot pasākumu liepaja 15organizēšanas ēku un viesu mājiņu izvietojumu, unikālas telšu vietas ar vigvamiem, labiekārtotas ar koka galdiem un soliem, bērnu rotaļu laukumu, velo nomas izveidi, labierīcības un apkurināma koka kubla uzstādīšanu.
 
Viesojāmies Jātnieku sporta biedrībā „JURA STAĻĻI” Grobiņas novadā.  Juris Kalita ar domu biedru grupu izveidojis jātnieka sporta klubu "Jura  staļli", blakus esošo jaunlopu novietni, pārbūvējot par jāšanas manēžu. Piedāvājumā ir gan izjādes ar zirgiem, gan pārgājieni, gan zirgu pajūgu īre atbilstoši gadalaikam. Lai piedāvājums būtu kommplekss, ēdināšanas pakalpojumu piedāvā ģimenes uzņēmums “Ivetas ķēkis”. 
Tikšanās laikā ar  tūrisma kluba Oga pārstāvjiem, iepazinām viņu īstenotos projektus pilsētas tūrisma aktivitāšu dažādošanai. . Kā pastāstīja Ilze Kārkliņa, tūrisma klubu OGA dibināja 18 jaunieši 2002. gada kā sabiedrisko organizāciju ar mērķi ūdens tūrisma, velotūrisma, kājnieku tūrisma un alpīnisma popularizēšana jauniešu vidū. Kluba aktivitātes notiek visu gadu, dažāda veida pārgājieni, ekspedīcijas, laivu braucieni, Latvijas ūdenstūrisma čempionāts un apmācības semināri. Kā arī jaunieši organizē dažāda veida pasākumus, sacensības novada iedzīvotājiem un interesentiem. Ar savu darbību jaunieši spēj radīt lielisku platformu, uz kuras iespējams lietderīgi pavadīt savu brīvo laiku un iegūt jaunas, noderīgas zināšanas. Īstenots  vērienīgs LEADER  projekts  “Vikingu laika kuģu būves pamatprincipi informatīvi izglītojošā vides objektā”. Izgatavots un uzstādīts vikingu laika kuģa daļējs prototips, kurš papildināts ar 4 informatīvi izglītojošiem stendiem, tādējādi radot unikālu, saistošu un brīvi pieejamu vides objektu Grobiņas novada iedzīvotājiem un apmeklētājiem, kā arī veicinot apkārtējas vides sakārtošanu un tūristu piesaistes objektu saraksta paplašināšanos. Paralēli tikām iepazīstināti ar SIA Tūrisma attīstības grupas projektu “Velonovietņu izgatavošana un uzstādīšana Grobiņā”, kur velonovietnes ir izvietotas pa visu Grobiņu, kā arī pie tūrisma kluba Oga mītnes. 
liepaja 5Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstība ostas teritorijā Liepājā tikāmies ar optimisma pilnu jauno uzņēmēju  Aigaru Laugali. Pastāstīja par saviem plāniem LEADER  projektu īstenošanā ostas teritorijā, kā arī ar tūrisma nozares attīstīšanu viesnīcā “Jūrnieku Ligzda”, Pērkone, Nīcas novadā.  Izveidotā  trīszvaigžņu viesnīca, kas orientēta uz ģimenēm ar bērniem, iegājusi apritē un plāno paplašināt darbību. Nākotnes plānos ietilpst doma par zivju restorānu Liepājas promenādes spīķeros.
 
Pēc spraigās dienas, viesnīcā Jūrnieka ligzda turpinājām sarunu ar Liepājas VRG vadītāju par stratēģijā iekļauto prioritāšu realizācijas gaitu, projektu mērķtiecību un saskaņotību, iesniegto projektu kvalitāti, problēmām un sūdzību risinājumiem, projektu vērtēšanas procesa organizēšanu.  
Ceturtdienas rītu uzsākām ar jūras apmeklējumu Pērkonē un tad jau devāmies uz Nīcas novadu, lai iepazītos ar Nīcas novada īstenotajiem projektiem iedzīvotāju brīvajam laikam. Par tiem stāstīja 
liepaja 6Nīcas pašvaldības attīstības daļas projektu vadītāja  Ieva Taurinskaite un Nīcas Sporta centra vadītājs. 
Apskatījām plašo sporta halli un āra trenažieru laukumu pie tas.  Daudz jaunu iedeju guvām no Nīcas novada sadarbības ar jauniešiem un uzņēmējiem, apsaimniekojot Nīcas laivu piestātni. 
Bernātos Liepājas pilsētas domes pārstāve mums pastāstīja par iecerēto LEADER projektu bērnu un jauniešu nometņu vietas atjaunošana Bernātos, vecajā Liepājas Metalurga atpūtas liepaja 19kompleksā.  Jūras krastā paskatījām LEADER projketu – sporta laukum aizveide.liepaja 10
 
Devāmies uz Bernātu Dzintariņu, kurā īstenots uņēmējdarbības projkets “Bernātu Dzintariņa atdzimšana”, kurš konkursā “Dižprojekts 2018” ir  3.vietas ieguvējs. Par savām veiksmēm, iecerēm stāstīja  Liene Otaņķe. Apbrīnojama ir vecāku uzņēmība darīt visu, lai viņu bērni nedotos strādāt uz ārzemēm. 
Pēc tam devāmies uz  Aizputi.  Tikāmies ar Jauniešu biedrību NEXT un pamatā saruna bija par  Jauniešu iesaisti uzņēmējdarbības uzsākšanā. Aizputē tikāmies ar jauno uzņēmēju 
liepaja 11balodi, kurš iepazīstināja ar sava jaunā un inovatīvā uzņēmuma attīstību. Stāstīja arī par LEADER projekta īstenošanas gaitu projektam “Mēbeļu restaurēšanas un izgatavošanas darbnīca”.
Pusdienlaikā viesojāmies uzņēmumā “Aizputes Vīni”, kur jaunais , atraktīvais  uzņēmējs Mārtiņs Sants stāstija par sava uzņēmuma izveidi, un Kurzemes vietējo produktu prezentācijas vietas izveidi īstenojot projektu. 
liepaja 18   Kazdangas pagasta Ūdensrozēs  tikāmies ar uzņēmēju, kurš ir izveidojis tūrisma pakalpojuma sniegšanas iespējas viesu namā “Lauku kūrorts”. Pastāstīja par uzņēmējdarbības pilnveidošanu, izveidi un turpmāko attīstību asu izjūtu cienītājiem. liepaja 12
 
Paldies Liepājas rajona partnerības kolektīvam –Initai, Santai un Zanei par lieliski noorganizēto pasākumu! Uz Smilteni aizvedām daudz jaunas idejas, pieredzes un sajūsmas par Liepājas puses jauno paaudzi! 
 

 

Kopsapulce 24.05.2018.

 Biedrības “Abulas lauku partnerība” valde sasauc kopsapulci 2018.gada 24. maijā plkst. 10.00 Galdnieku ielā 10b, Smiltenē, Bērnu un ģimenes atbalsta centrā. 

Darba kārtība :
1.Biedrības valdes pārvēlēšana
2. Biedrības statūtu grozījumu apstiprināšana

 

Apakškategorijas

 • Iepirkumi
 • Informācija

   

  INFORMĀCIJA PAR PERSONU DATU APSTRĀDI
   
  Biedrība “Abulas lauku partnerība” (turpmāk – Pārzinis) veicot personu datu apstrādi vienlaikus informē Datu subjektu, ka:
  1.Pārzinis norīkojis personu datu aizsardzības speciālistu (personas datu aizsardzības speciālista apliecība Nr. 388) uzraudzīt un kontrolēt personu datu apstrādi biedrībā. Personu datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. .
  2.Datu apstrādes nolūki, kam paredzēti personas dati, kā arī apstrādes juridiskais pamats: 
  a.Datu apstrādes mērķi (nolūks):
  i.personālvadības nodrošināšana;
  ii. saistību tiesību nodrošināšana;
  iii.Sabiedrības informēšana;
  b.Datu apstrādes juridiskais pamats - Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis)  6.punkta 1.daļas:
  a)apakšpunkts - datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem;
  b)apakšpunkts – ja apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas;
  c)apakšpunkts – ja apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu;
  e)apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras.
  3.Datu subjekta personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas – Lauku atbalsta dienests, grāmatvedis, biedrības pilnvarotie projektu vērtētāji un tiesībsargājošās iestādes (VID, DVI u.tml.).
  4.Pārzinis neparedz nosūtīt personas datus uz trešo valsti vai starptautisku organizāciju.
  5. Personas dati tiks glabāti Cēsu ielā 9, Blome, Smiltenes novads, atbilstoši likumam, līgumam vai līdz biedrības noteikto nolūku sasniegšanai. 
  6.Datu subjektam pastāv tiesības pieprasīt pārzinim piekļuvi datu subjekta personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz datu subjektu, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību, ja tas ir likumiski iespējams un pamatots ar rakstisku iesniegumu;
  7.Datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī rakstiski atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu, kuras pamatā ir pirms atsaukuma sniegtā piekrišana.
  8.Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei.
  9.Personas datu sniegšana ir noteikta saskaņā ar līgumu vai likumu, lai informētu sabiedrību, jo tas ir priekšnosacījums, lai nodrošinātu darījuma, piedāvājuma spēkā esamību. 
  16.Datu subjektam ir pienākums personas datus sniegt, lai nodrošinātu likumā noteiktos pienākumus un noslēgtu darījumu, ja tas nepieciešams. 
  17.Nepastāv automatizēta lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana, kas minēta Regulas 22. panta 1. un 4. punktā. 
   
  Biedrība “Abulas lauku partnerība” Sveta Rozīte
  Kontaktinformācija: 28368431
   

   

Sadarbības partneri

laukutikls

Gerbonis Smiltenes novads-02

latvijas lauku forums

lad-logo - labajā sānā

zm logo

LOGO-JOSLA