2.kārtā iesniegto projektu skaits un pieprasītais finansējums

2017.gada 9.februārī noslēdzās Abulas LP izsludinātais 2. kārtas projektu konkurss. Kopā LAD EPS sistēmā tika saņemti 14 projektu pieteikumi. No kopējā izsludinātā finansējuma  80 000,00 EUR  2. kārtā tika pieprasīti 114 609,48 EUR publiskā finansējuma.

Līdz 9. martam notiks projektu izvērtēšana atbilstoši ALP Stratēģijas projektu vērtēšanas kritērijiem un izstrādātajai projektu vērtēšanas kritēriju pielietošanas metodikai.  Visi projektu iesniedzēji saņems vēstuli ar atzinumu. 

Pēc 9.marta visi projektu pieteikumi ar iegūtajiem punktiem un lēmumiem tiks iesniegti LAD turpmākajai to izvērtēšanai. 

2.kārtā iesniegto projektu kopsavilkums pa rīcībām. 

Pārrunas "Mēs uzņēmējam"

      2017. gada 10. februārī Vidzemes plānošanas reģions (VPR) Smiltenes tehnikumā aicināja Vidzemes VRG, tai skaitā arī Abulas lauku partnerības,  Vidzemes izglītības un pētniecības iestādes, Latvijas lauku konsultāciju centra, a/s “Attīstības finanšu institūcijas “Altum”, Vidzemes Biznesa inkubatoru, Latvijas Darba devēju konfederācijas un  Vidzemes pašvaldības speciālistus uz stratēģiskām pārrunām “Mēs – uzņēmējam", lai veiksmīgi attīstītu savstarpējo sadarbību starp organizācijām, kuru ikdienas darbs saistīts ar uzņēmējdarbības jautājumiem.

     Pasākumā daudz tika diskutēts par darba vidē balstīto izglītību, kas palīdzētu jauniešos attīstīt uzņēmējdarbības spējas. Ne mazāk nozīmīgs jauniešus karjeras izvēlē ir pedagogu atbalsts. Tāpēc reģionā tiek nopietni domāts, lai skolotājiem nodrošinātu savstarpējo informācijas apmaiņu, kā arī rosinātu pedagogus apmeklēt vietējos uzņēmumus, lai pēc tam tajos gūto pieredzi nodotu tālāk audzēkņiem.
    Izglītības iestāžu pārstāvji izteica vēlmi sadarboties ar uzņēmējiem, lai, nodrošinot audzēkņiem labas prakses vietas, palīdzētu viņiem iziet darba tirgū konkurētspējīgiem. Tika skarts arī profesionāli izglītojošām mācību iestādēm sāpīgais jautājums par jaunajām mācību programmām, kuru ieviešana dzīvē prasa vairākus gadus, bet uzņēmējiem konkrētajā specialitātē zinošus darbiniekus vajag jau rīt… 
    Diskusijās vairākkārt izskanēja, ka jaunieši pret uzņēmējdarbības uzsākšanu izturas piesardzīgi, Latvijā joprojām ir augsts baiļu no biznesa neveiksmes līmenis.
     Šobrīd Vidzemes plānošanas reģions izstrādā investīciju objektu datu bāzi, kā arī kopīgu uzņēmējdarbības pasākumu kalendāru, kas dos ikvienam iespēju iegūt sev interesējošo informāciju par notikumiem Vidzemē – konkursiem, izstādēm, apmācībām un citiem. Vidzemes uzņēmēji šogad aicināti piedalīties Uzņēmēju dienās arī ārpus sava reģiona – būs kopīgs Vidzemes reģiona stends.
    Latvijas Lauku konsultācijas un izglītības centra pārstāvji atzina, ka ļoti izjūt iedzīvotāju skaita samazināšanos lauku reģionos. Tāpēc īpaši svarīgi nodrošināt ar informāciju par uzņēmējdarbības attīstīšanas iespējām jauniešus, kuri izvēlējušies savu nākotni saistīt ar laukiem.
     VRG  pārstāvji atzina, ka ir atvērti sadarbībai ar jauniešiem, kas vēlas sākt uzņēmējdarbību. Veiksmīgi uzrakstot projektu, iespējams saņemt līdz pat 70% finansiālo atbalstu. Informāciju par aktuālajiem projektiem var atrast gan Lauku atbalsta dienesta, gan VRG  mājas lapās.
    Jauniešus daudz vairāk par “sausiem” faktiem uzrunā un iedvesmo harizmātisku personību – uzņēmēju veiksmes un pieredzes stāsti. Izglītības iestāžu darbinieki tika mudināti aicināt uz skolām biežāk šādus cilvēkus.
     Pasākuma noslēgumā dalībnieki konceptuāli atbalstīja Vidzemes plānošanas reģiona piedāvājumu organizēt pasākumus, kas sekmētu jauniešu interesi uzsākt savu uzņēmējdarbību,  un izteica gatavību iesaistīties turpmākās aktivitātēs, piedāvājot profesionālo skolu audzēkņiem iepazīties ar iedvesmas stāstiem, uzņēmuma dibināšanas pamatjautājumiem, ideju ģenerēšanas metodēm, pieejamajiem atbalsta instrumentiem, kā arī citu, topošajiem un jaunajiem uzņēmējiem būtisku informāciju. 

Kopsapulce

 Biedrības Abulas lauku partnerības biedru kopsapulce notiks 2017.gada 10.februāri plkst.13.00 Galdnieku ielā 10b, Smiltene

Darba kārtībā:biedriba25
     Jauno biedru uzņemšana
     Valdes priekšsēdētāja ziņojums
     Finanšu vadītāja ziņojums
     Revidenta ziņojums
     Gada pārskata apstiprināšana
     Pārstāvju sapulces izmaiņu apstiprināšana
     Plānotie pasākumi 2017

VRG mācību seminārs Allažos

alalzi1

2017.gada  17. un 18. janvārī ALP vadītāja S. Rozīte apmeklēja mācību semināru VRG grupu pārstāvjiem par LEADER pieejas īstenošanu un administrēšanu. Seminārs notiks Siguldas novada Allažos, semināra organizatori – LLF un VLT kopīgi ar ZM un LAD
Pirmās dienas semināri iesākās ar  semināra atklāšanas uzrunu un iepazīšanos, kuru vadīja LLF  pārstāvē Anita Seļicka.allazi4 
 
Par   LEADER programmas ieviešanas un reģionālo semināru kopsavilkumu, pretendentu pieļautajām kļūdām pieteikumos - iepirkumi, vidējās tirgus cenas, darbs ar sūdzībām un citi jautājumi informēja Rinalds Vācers un Zane Jakušenoka no  Lauku atbalsta dienesta.
Par grozījumiem MK not. Nr. 769 no 22.12.15. “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība vietējo rīcības grupu Darbības nodrošināšanai un teritorijas aktivizēšanai 2014.–2020. gada plānošanas periodā”, un VRG SVVA Stratēģiju sasniedzamajiem mērķiem un rādītājiem stāstīja Jūlija Travina un  Andra Karlsone no  Zemkopības ministrijas.allazi5
 
Iveta Apine, no SIA Humulus vadīja   lekciju ar praktisku darbošanos par organizāciju vadību un personisko izaugsmi. allazi
 
LLF moderēja VRG, LAD UN ZM praktisko darbu grupās un sarunās par VRG administrēšanu -  SVVA stratēģiju grozījumi, darbs ar projektu vērtētājiem, ētiskie darbības aspekti, pieredzes braucieni un citi jautājumi, skaidrojumi, piemēri. Tā noslēdzās ar rezultātu apkopošanu.
 
allazi2Trešdienas semināru cikls iesākās ar LLF informāciju par iedzīvotāju aktivizēšanu un iesasiti lēmumu pieņemšanā. Āris Ādlers no LLF informēja par NVO un MK memoranda padomes darbību un Latvijas Lauku kopienu parlamenta kustību Latvijā un Eiropā. 
 
Alīna Lukjanceva, Pierīgas partnerība, Gunta Abaja, Ziemeļkurzemes biznesa asociācija un Anita Seļicka, Latvijas Lauku forums, Valsts Lauku tīkla semināra sadaļa vadīja sarunas un darbu grupās par LLF paveikto 2016. gadā un plānotām aktivitātēm  2017.gadā  interešu aizstāvībā un VRG sadarbības tīkla, kā arī katras VRG kapacitātes stiprināšanā.allazi3
 
Divās daļas risinājās sarunas, idejas un darbs grupās par starptautisko projektu ideju ģenerēšanu un tirgu, kā arī par esošo ideju pilnveidošanu. Sarunas vadīja Uldis Dūmiņš un Gunita Bērza.
Savukārt Andra Karlsone no ZM informēja par MK noteikumu projektu “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība vietējām rīcības grupām starpteritoriālai un starpvalstu sadarbībai”. 
Semināru diena noslēdzās ar informatīvu diskusiju par LEADER pieeju un aktuālo Eiropas mērogā  - Eiropas kontaktpunkta starptautisko sadarbības projektu darba grupā veikto, Eiropas LEADER tīkla izstrādāto,  LEADER deklarācija pēc 2020. 

Abulas lauku partnerības 2. projektu kārta

 

Biedrības „Abulas lauku partnerība” 
SLUDINĀJUMS.
Biedrība “Abulas lauku partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 2. kārtu Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma 19.2 “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”  ietvaros apstiprinātās SVVA Stratēģijas ieviešanai.
 
Termiņš, kad tiks uzsākta projektu iesnieguma pieņemšana 09.01.2017. – 09.02.2017.
2. kārtā pieejamais kopējais publiskais finansējums 80 000,00  EUR 
 
Projektu  īstenošanas termiņšNo LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu:  
1)ja tiek veikta būvniecība vai teritorijas labiekārtošana – 2 gadi 
2)ja projektu īsteno aktivitātē “Vietas potenciāla attīstība” paredzot projektā attiecināmo izmaksu pozīciju “Ar projektu saistītā personāla atalgojuma un darbības nodrošināšana” izmaksas, kuras nepārsniedz 15% no projekta kopējām attiecināmām izmaksām – 2 gadi
3)pārējiem projektiem – 1 gads
 
Iepazīties ar vietējās attīstības stratēģiju un projektu vērtēšanas metodiku var Biedrība “Abulas lauku partnerība”  birojā Cēsu iela 9, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV 4707 
www.lad.gov.lv ; www.abulas.lv 
 
Iesniegt projektus iesniegumus PAPĪRA FORMĀ  - Biedrība “Abulas lauku partnerība”  birojā Cēsu iela 9, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV 4707 
ELEKTRONISKI - Lauku atbalsta dienesta ( LAD) Elektroniskās pieteikšanās sistēmā ( EPS)  vai  Lauku atbalsta dienesta elektroniskā pasta adresi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. , kurā projekta iesniegumu var iesniegt elektroniska dokumenta veidā saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumu.
 
Kontaktinformācija: Administratīvā vadītāja:  Svetlana Rozīte, Tel.: 28368431, e-pasts:  Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
 
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks šados  Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumos:
 
M2  - Atbalstīt sabiedrības iesaistīšanos vietējā dabas, pilsoniskās sabiedrības  un kultūras kapitāla stratēģiskas un ilgtspējīgas  attīstības iniciatīvās.
 
Rīcība 2.1. Vietējās teritorijas labiekārtošana pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai, projekta maksimālā attiecināmā summa 30 000,00 EUR, kopējais atbalsta apmērs rīcībai 30 000, 00 EUR
 
Rīcība 2.2. Kultūrvēsturiskā  mantojuma saglabāšana, projekta maksimālā attiecināmā summa 10 000,00 EUR, kopējais atbalsta apmērs rīcībai 30 000, 00 EUR
 
Rīcība 2.3. Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana iedzīvotājiem, projekta maksimālā attiecināmā summa 10 000,00 EUR, kopējais atbalsta apmērs rīcībai 20 000, 00 EUR
 
 

 ALP Stratēģija, projektu vērtēšanas nolikums un metodika

 Veidlapas, skaidrojumi, paraugi 

Publicitātes nodrošināšanas prasības projektu īstenotājiem

 

Vidzemes VRG tikšanās Gulbenē

       Šā gada 10.janvārī devāmies pie kaimiņiem – Gulbenes vietējās rīcības grupas “SATEKA”, lai piedalītos praktiskajā seminārā “Vidzemes VRG pieredzes apmaiņas un jaunu ideju attīstīšanas pasākums VRG kapacitātes paaugstināšanai un darbības nodrošināšanai”, kuru rīkoja aktīvā un enerģiskā “SATEKAS” vadītāja Daiga Gargurne un koordinatore Inese Zvejniece. Semināra pirmajā daļā Vidzemes puses VRG vadītāji dalījās pieredzē par aktuāliem darba jautājumiem. (pēc programmas

      Semināra otrajā daļā apskatījām Satekas SVVA stratēģijas (2014.-2020.) ietvaros realizētos projektus.

      SIA “TAVAI UN MANAI VESELĪBAI” ir veselības un skaistumkopšanas centrs, kas Gulbenē darbojas gulbene100117 3jau trīspadsmit gadus. Centra saimniece Solvita Ročāne detalizēti pastāstīja par sniegto pakalpojumu iespējām, kā arī par izmantotajām iespējām, īstenojot LEADER projektus. Projekta ietvaros tika iegādāts Latvijā un Baltijā pirmais CryoVAC vakuuma un krioterapijas aparāts. Iepriekšējā stratēģijas periodā iegādāts jauns limfodrenāžas aparāts. Pakalpojums ir pieprasīts, jo uz to ir pat jāgaida rindā, jo gan pilsētnieki, gan arī apkārtējie ļaudis šos piedāvājumus labprāt izmanto.
        SIA “GanCo” realizējusi projektu “SIA “GanCo” darbnīcas efektivitātes un konkurētspējas paaugstināšana”. Projekta laikā tika iegādāts frēzbaļķu ražošanas darbgalds, koksnes žāvētājs, kā arī nodrošināta divu darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana – apmācība spar lentzāģu operatoriem. Pēc projekta realizācijas uzņēmumam būs iespēja sagatavot augstvērtīgu kokmateriālu savas galdniecības vajadzībām, kā arī piedāvāt citiem kaltētus kokmateriālus.       
        Savukārt Stāķu attīstības biedrība pierāda, ka laukos ir strādāt un attīstīties griboši cilvēki. Par paveikto un vēl veicamo mums stāsta un rāda skolas direktore Diāna Šķēla, direktores vietniece Elena P1100048Obrumāne un pagasta kultūras un jauniešu darba organizatore Alise Dune. Biedrības pamatdarbības vieta un aktivitāšu organizēšana pamatā notiek Stāķu pamatskolā, kurā šobrīd mācās vairāk kā 100 skolēnu. Šajā periodā biedrība jau novembrī ir īstenojusi projektu “Tehniskā aprīkojuma iegāde Stradu pagasta vēstures liecību digitalizēšanai Stāķu novadpētniecības ekspozīcijā”, kur projekta ietvaros iegādājoties portatīvo datoru, videokameru, fotoaparātu, diktofonu, dokumentu kameru, lai digitāli dokumentētu savāktos materiālus. Iepriekšējā periodā biedrība īstenojusi 3  projektus. 
       Seminārā guvām daudz vērtīgu atziņu un ik pa laikam ir ļoti nepieciešamas šādas tikšanās, lai rastu labākos risinājumus VRG darbībā savās teritorijās. 

Informācijai!

                                                                 2017.gada 10. janvāri Abulas LP vadītāja S.Rozīte un Pārstāvju sapulces vadītāja M.Kupriša apmeklēs semināru “Vidzemes VRG pieredzes apmaiņa un jaunu apmacibasideju attīstīšanas pasākums VRG kapacitātes paaugstināšanai un darbības nodrošināšanai” Gulbenē. Pasākuma organizators – biedrība "Sateka" ( VRG grupa Gulbenes novadā) 

      2017. gada 17. un 18. janvārī ALP vadītāja S. Rozīte apmeklēs mācību semināru VRG grupu pārstāvjiem par LEADER pieejas īstenošanu un administrēšanu. Seminārs notiks Siguldas novada Allažos, organizatori – LLF un VLT kopīgi ar ZM un LAD
!!!
    9. janvārī ir sākusies 2. kārtas projektu iesniegšana. Ja šajos datumos (10.; 17. un  18. janvārī)  esi ieplānojies iesniegt projektu personīgi ALP birojā vai ari esi plānojis konsultāciju par projekta pieteikuma sagatavošanu,  tad droši zvani un norunāsim citu dienu un laiku.
    Projektu iesniegšanas beigu datums – 9. februāris.  
 

 

Abulas lauku partnerībai - 10 gadi

 

     Abulas lauku partnerība 2016. gada 6.novembri apritēja 10 gadi. Un tā šogad Zvaigžņu dienā, 6.janvārī Abulas lauku partnerības biedri, sadarbības partneri un ALP komandas locekļi tika aicināti uz kopīgu jubilejas pasākumu. Ar dāvaniņām tika sveikti ALP projektu vērtētāji no pašas pirmās projektu kārtas, kā arī Pārstāvju sapulces locekļi, kas ikdienā  pieņem ALP svarīgākos lēmumus. Savukārt ALP  arī saņēma daudz labu vārdu un  novēlējumu  no Smiltenes novada domes un biedrības biedriem. 
      Šobrīd ALP ir 25 biedri. Ikdienā biedrības darbu veic biedrības administratīvā vadītāja un finanšu vadītāja. Starptautisko projektu īstenošanas laikā mūsu komandai pievienojas starptautisko projektu vadītāja. LEADER projektu konkursu laikā projektus izvērtē 6 projektu vērtētāji  un biedrībai svarīgāko lēmumu pieņemšanā un projektu  apstiprināšanā ALP komandai pievienojas 7 ALP Pārstāvju sapulces locekļi. 

Informatīvs seminārs 2.kārtas projektu pieteikumu sagatavošanai

     Abulas LP ir izsludinājusi LEADER pasākuma 2. projektu pieteikumu kāru 5.2. aktivitātes “Vietas potenciāla  attīstības iniciatīvas” šādās rīcībās: 

2.1. Vietējās teritorijas labiekārtošana pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai, projekta maksimālā attiecināmā summa 30 000,00 EUR, kopējais atbalsta apmērs rīcībai 30 000, 00 EUR
2.2. Kultūrvēsturiskā  mantojuma saglabāšana, projekta maksimālā attiecināmā summa 10 000,00 EUR, kopējais atbalsta apmērs rīcībai 30 000, 00 EUR
2.3. Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana iedzīvotājiem, projekta maksimālā attiecināmā summa 10 000,00 EUR, kopējais atbalsta apmērs rīcībai 20 000, 00 EUR
 
 Projektu pieteikumu iesniegšana 09.01.2017. līdz 09.02.2017.
 
Lai palīdzētu sagatavot projektu pieteikumus un pievienotos dokumentus, tiek organizēts informatīvs seminārs 2017.gada 13.janvārī Smiltenē, Galdnieku iela 10 b, Bērnu un ģimenes atbalsta centrā, plkst.13:00
 
     Darba kārtība:
12.45 -13.00 Reģistrācija
13. 00 – 13.15 Izsludinātās rīcības 2.kārtā  aktivitātē 5.2. "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas"
Abulas lauku partnerība, vadītāja S. Rozīte
 
13.15 – 14.00 Informācija par būvniecības nosacījumiem, tehnisko dokumentāciju, normatīvajiem aktiem un prasībām projektu sagatavošanā un realizēšanā. 
Smiltenes būvvalde, vadītāja Liene Brolīte
 
14.00. – 15.00. Projektu pieteikumu sagatavošana atbilstoši MK noteikumiem Nr.590. 
Abulas lauku partnerība,  vadītāja S. Rozīte
15.00.- 15.30 Jautājumi, diskusija
 
Pieteikšanās semināram elektroniski: http://www.abulas.lv/lv/aktualitates/registracija-seminaram

Uzņēmēju forums Smiltenē

      1.decembrī Smiltenē Ekonomikas ministrija un Attīstības finanšu institūcijas Altum organizēja Vidzemes reģiona uzņēmēju forumu “Atbalsts uzņēmējiem”. Pasākuma laikā tika sniegta visaptveroša informācija par šobrīd pieejamo un tuvākajā laikā plānoto valsts atbalstu uzņēmējdarbības uzsākšanai un paplašināšanai. Foruma “Atbalsts uzņēmējiem” laikā Ekonomikas ministrijas, Attīstības finanšu institūcijas Altum, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra - LIAA, Centrālās Finanšu un līgumu aģentūras, Nodarbinātības valsts aģentūra , kā arī Zemkopības ministrijas un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvji informēja komersantus par pieejamo un plānoto atbalstu uzņēmējdarbības attīstībai 2014.-2020. gada ES fondu plānošanas periodā.

   Foruma otrajā daļā norisinājās tīklošanās – īpašos 12 valsts iestāžu un, kā arī LLKC, Abulas lauku partnerība stendos bija pieejamas individuālas konsultācijas par atbalsta jautājumiem. Konsultācijas sniedza Attīstības finanšu institūcijas Altum, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra - LIAA, Centrālās Finanšu un līgumu aģentūras, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Nodarbinātības, Lauku atbalsta dienests, Uzņēmumu reģistrs, Valsts ieņēmumu dienests un Valsts darba inspekcija darbinieki. Papildu informācija pieejama Ekonomikas ministrijas mājaslapā. Forumu Smiltenē organizēja Ekonomikas ministrija sadarbībā ar Attīstības finanšu institūciju Altum, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra - LIAA, Centrālo Finanšu un līgumu aģentūru un Smiltenes novada pašvaldība informatīvās kampaņas “Atbalsts uzņēmējiem” ietvaros. 
 

 

Tikšanās ar tūrisma uzņēmējiem

buklets 430. novembrī Smiltenes novada Tūrisma un informācijas centrs kopā pulcēja novada tūrisma uzņēmējus, lai informētu par aktualitātēm nozarē – gan paveikto 2016.gadā gan plānoto 2017. gadā.

Dalībniekiem tika prezentēta jaunā mājas lapa visit.smiltene.lv, kas tuvākajā laikā būs pieejama. Uzņēmējus uzrunāja Smiltenes novada domes priekšsēdētājs, G. Kukainis, stāstot par pašvaldības projektiem – īstenotajiem un plānotajiem.

Savukārt Abulas lauku partnerības vadītāja informēja par plānotajiem projektiem uzņēmējiem 2017.gadā.

Papildus informācija

Seminārs uzņēmējiem un grāmatvežiem.

 

nodokliii
Biedrība “Abulas lauku  partnerība”  uzņēmējiem un uzņēmumu grāmatvežiem organizē 
semināru “Nodokļu izmaiņas 2017. gadā” 
2016.gada 9.decembrī plkst.11.00
Smiltene, Galdnieku iela 10b, Bērnu un ģimenes atbalsta centrā. 
Seminārā pārrunājamie jautumi šeit:
Dalības reģistrācija seminārā līdz 08.12.16. šeit

 

Uzņēmējdarbības popularizēšana

 24.novembrī Smiltenē Abulas LP uzņēma viesus  - Alena Kolářová no Eiropas LEADER tīkla (ELARD) sekretariātā, pārstāve no Čehijas un Kirsten Birge Lunk  no Eiropas Lauku Parlamenta vadības grupas un Eiropas LEADER tīkla ELARD kā Dānijas pārstāve.

Abas jaukās kundzes un LLF pārstāve Anita Seļicka bija vienas no LEADER konferences  Tartu "Renewing LEADER/CLLD for 2020+ Celebrating 25 years of LEADER in Europe!" dalībniecēm. Konference norisinājās no 22. novembra līdz 24. novembrim, kur 24. novembrī konferences dalībniekiem tika piedāvāta LLF ideja apmeklēt LEADER projektus Latvijā pa ceļam uz lidostu Rīgā.
Abulas lauku partnerība Smiltenē piedāvāja iepazīties ar SIA “Ziemeļu vīni” īstenoto LEADER projektu iepriekšējā periodā, gan ar uzsākto projektu šajā gadā. 
Kirstena un Alena gatavos rakstu Eiropas līmeņa žurnālam par pieredzes braucienu, kur gan par Abulas lauku partnerību, gan par musu novada uzņēmēju tiks aprakstīts. Tas nozīmīgi ne tikai Smiltenes novadam un Latvijai, bet arī LEADER pozitīvā tēla veidošanai kopumā.  Brauciena rezultātā kā labā prakse no Latvijas tiks ierosināts ik reizi pēc/pirms LEADER starptautiskām konferencēm piedāvāt LEADER projektu tūres - vienkārša ideja, bet vienlaikus inovācija, kas būs aizsākta Latvijā. 
Paldies Anitai par šo ideju un piedāvājumu! 

Informācija par LEADER 1.kārtas projektu izvērtēšanu (dati uz 04.11.2016.)

Abulas lauku partnerībā 1. kārtas projektu pieteikumi tika iesniegti no 24.04.2016. līdz 20.05.2016.

Kopā tika saņemti 33 projektu pieteikumi.

No tiem 28 apstiprināja Abulas LP vērtēšanas komisija un tie tika iesniegti LADā tālākai  to izvērtēšanai. 4 projektu pieteikumi tika noraidīti finansējuma trūkuma dēļ. 

Uz 04.11.2016. LADā apstiprināts 21 projektu pieteikums un 3 noraidīti

Abulas lauku partnerības 1.kārtā iesniegto  projektu izvērtēšana ir noslēgusies! 

Kopsavilkums šeit

 

Sarunas ar sertificētu astroloģi Lindu Kurmis.

 

astrologijaBiedrība “Abulas lauku partnerība” organizē pasākumu ciklu
“Saruna ar sertificētu astroloģi Lindu Kurmis”
Interesentus gaidīsim
Smiltenes tehnikumā, bibliotēkas lasītava 2.stāvā, plkst.13.00 
par šādām tēmām:
28. oktobris -   "Veļu laiks un latviskā dzīvesziņa"
4. novembris  - "Sievietes nauda" ATCELTA!!!
 
Tātad, tiekamies tad 
11. novembris  - "Sievietes nauda"
25. novembris  - "Kāds būs nākamais gads katrai no12 horoskopa zīmēm?"
 
Pasākums bez maksas, droši padodat ziņu tālā, kam šīs tēmas varētu interesēt. 
Ierodamies laicīgi jo sarunas  uzsāksim ar tējas vai kafijas tasi mundrumam, siltumam….. 
 

 

Apraksts par pasākumu Gulbenē 13.10.16.

      VRG “Sateka” no Gulbenes novada  šā gada 13. oktobrī noorganizēja Praktisko apmācību semināru „LEADER projektu ieguldījums mazās uzņēmējdarbības, sabiedrības aktivizēšanā un teritorijas attīstībā Gulbenes novadā” potenciālajiem projektu iesniedzējiem no Abulas lauku partnerības.  

     Praktiskā semināra mērķis bija iepazīties ar Gulbenes novada LEADER pasākuma ieguldījumu  mazajā uzņēmējdarbībā, sabiedrības aktivizēšanā un teritorijas attīstībā, kā arī iegūt labās prakses piemērus.
     Rīts iesākās ar pirmo tikšanos Rankas pagasta Vecpapānos, kur SIA Vecpapāni  īpašnieks Māris Brencis iepazīstināja ar savu ražotni -  ābolu un bumbieru čipsu izgatavošana, vīna ražošana mājas apstākļos. Semināra diskusijas laikā iepazinām uzņēmuma darbību, ieguvām informāciju par īstenotajiem projektiem, degustējām produkciju, kā arī apskatījām augļu dārzu.  
     Tad devāmies uz Lejasciemu, kur  piedalījāmies diskusijā „Brīvā laika dažādošanas iespējas visai sabiedrībai, īpaši bērniem un jauniešiem”, Biedrība „Sporta klubs „Lejasciems”  vadītāja Lāsma Gabdulļina  iepazīstināja ar biedrības aktivitātēm un īstenotajiem projektiem.
     Diskusijā  „VRG darba organizācija LEADER SVVA stratēģijas un citu aktivitāšu veiksmīgai ieviešanai”, biedrība „SATEKA” vadītāja Daiga Gargurne iepazīstināja par paveikto iepriekšējā periodā, par veiksmīgākajiem projektiem. Visus mūs interesēja jaunie, šī perioda projekti, kā veicās ar to izvērtēšanu.   
     Uz diskusiju „Siera ražošana mājas apstākļos - izaicinājumi un attīstības iespējas” ar Inetu Dambrovu no SIA „Pakalnieši” mēs devāmies uz Stradu pagastu. Iepazināmies ar ražotni un tajā strādājošajiem, guvām praktiskus padomus kvalitatīva un garšīga siera ražošanā.
     Diskusijā „ No idejas līdz veiksmīgi strādājošai galdniecībai” ar  SIA „GanCo” īpašnieku Jāni Gangnuss Daukstu pastāstīja par savu ražotni, pasūtījumu sortimentu, veiksmīgo dalību LEADER projektos. 
     Savukārt Litenes pagastā piedalījāmies diskusijā „Tūrisma un mājražošanas attīstība SIA „Pededzes””, kurā Oksana Plūme no  SIA „Pededzes” dalījās  pieredzē, kā dažādot  viesu mājas pakalpojumus visa gada griezumā, gatavojot un piedāvājot patērētājiem kaltētas garšvielas un mājās gatavotu kosmētiku. 
     Stāmerienas pils pārvaldnieks un reizē arī TIC vadītājs Gunārs Vīksniņš iepazīstināja ar Stāmerienas pili.  Diskusijā „Vietējo resursu izmantošana tūrisma attīstībā” dalījāmies pieredze par Smiltenes novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai paredzētajiem atbalstiem un projektiem. 
   Seminārā piedalījās 18 dalībnieki no Abulas lauku partnerības adrbības teritorijas. Ik viens dalībnieks guva sev noderīgu informāciju, kuru izmantos sev. Gūtā pieredze pamudināja daudzus apsvērt ideju par iespēju gūt atbalstu savai uzņēmējdarbībai piedaloties LEADER pasākumā. 
  Pasākuma izdevumi tika segti no projekta  Nr. 16-00-A019.400-000014
Bildes no pasākuma šeit

 

Pieredzes apmaiņas brauciens - VRG "SATEKA" Gulbenē

Praktiskais apmācību seminārs ( Programma) sateka

„LEADER projektu ieguldījums mazās uzņēmējdarbības, sabiedrības aktivizēšanā un teritorijas attīstībā Gulbenes novadā”
2016.g. 13.oktobris
9.30- 10.30 seminārs –diskusija „Ābolu, bumbieru čipsu izgatavošana, vīna ražošana mājas apstākļos”, Māris Brencis,  SIA „Vecpāpani”,  Rankas pagasts
11.00-11.30 diskusija „Brīvā laika dažādošanas iespējas visai sabiedrībai, īpaši bērniem un jauniešiem”,  Lāsma Gabdulļina , biedrība „Sporta klubs „Lejasciems” , Lejasciems
12.00- 13.00 diskusija „VRG darba organizācija LEADER SVVA stratēģijas un citu aktivitāšu veiksmīgai ieviešanai”, biedrība „SATEKA” , Ābeļu iela 17, Gulbene
13.15-14.00 diskusija „Siera ražošana mājas apstākļos- izaicinājumi un attīstības iespējas”,  Ineta Dambrova, SIA „Pakalnieši”, Stradu pagasts
14.15- 15.10 diskusija „ No idejas līdz veiksmīgi strādājošai galdniecībai”, Jānis Gangnuss SIA „GanCo”, Daukstu pagasts
15.30- 16.30 diskusija „Tūrisma un mājražošanas attīstība SIA „Pededzes””, Oksana Plūme, SIA „Pededzes”, Litenes pagasts
16.45- 17.30 diskusija „Vietējo resursu izmantošana tūrisma attīstībā”, Gunārs Vīksniņš, Stāmerienas TIC
17.30- 18.00 praktiskā semināra izvērtējums, biedrība „SATEKA” , Ābeļu ielā 17, Gulbene
 
Izbraukšana no Smiltenes Baznīcas laukuma (stāvlaukums pie Mūzas) pkst.9.00

 Izmaksas tiks segtas no projekta Nr. 16-00-A019.400-000014

 

Vai nepieciešams Vidzemes NVO atbalsta centrs?

 

Vidzemes nevalstiskās organizācijas (NVO) oktobrī aicinātas piedalīties apspriedēs “Vai un kādam būt NVO atbalsta centram Vidzemē?”. Diskusijas notiks astoņās Vidzemes pilsētās, un tajās gaidīta ikviena esoša vai topoša biedrība un nodibinājums – jo dažādākas jomas būs pārstāvētas, jo produktīvāka būs saruna.
 
Apspriedēs aptuveni divu stundu garumā būs iespēja izteikt priekšlikumus par potenciālā NVO centra izveidi, tā formu, iespējamām funkcijām, pakalpojumiem un uzturēšanas modeļiem. Pasākumus rīko Valmieras novada fonds ar Kultūras ministrijas atbalstu.
 
Valmieras novada fonda vadītājs Ansis Bērziņš norāda: “Jau vairākus gadus dažas NVO centra funkcijas ar Kultūras ministrijas atbalstu Vidzemē pilda Valmieras novada fonds, taču tas nav fonda pamatuzdevums. Iespēju un vajadzību ir daudz vairāk – interešu pārstāvība vietējā un nacionālā līmenī, NVO kopprojekti, metodisks atbalsts utt.. Taču tas viss var notikt vien tad, ja organizācijas pašas saredz vajadzību un plāno pakalpojumus izmantot.”
 
 
Diskusiju norises vietas:
•Cēsis – 5. oktobris plkst. 10.00, Pieaugušo izglītības centrs, Raunas iela 4;
•Valmiera – 5. oktobris plkst. 13.30, Valmieras integrētās bibliotēkas klusā lasītava, Cēsu iela 4;
•Smiltene – 6. oktobris plkst. 10.00, Kultūras nama kinozāle, Gaujas iela 1;
•Valka – 11. oktobris plkst. 10.00, Latvijas – Igaunijas institūta sēžu zāle, Beverīnas iela 3;
•Cesvaine – 18. oktobris plkst. 10.00, Cesvaines bibliotēka, Pils iela 6;
•Vecpiebalga – 18. oktobris plkst. 14.00, Vecpiebalgas pagasta bibliotēka, Ziemeļu iela 13;
•Gulbene – 19. oktobris plkst. 10.00, Gulbenes novada bibliotēkas konferenču zāle, Oskara Kalpaka iela 60a;
•Alūksne – 19. oktobris plkst. 14.00, Alūksnes novada Sabiedrības centrs, Dārza iela 8a.
 

Dalībniekus lūdzam pieteikties, vismaz dienu pirms pasākuma aizpildot reģistrēšanās saitihttp://ej.uz/5e84 

Plašāka informācija: http://vnf.lv/lv/zinas/vai-nepieciesams-vidzemes-nvo-atbalsta-centrs/ 

Valmieras novada fonds ir mūsdienīga labdarības organizācija Valmieras apkaimē, tomēr arvien biežāk pasākumus īsteno visā Vidzemē. Fonda pamatdarbības joma ir ziedojumu piesaiste, lai atbalstītu vietējo iedzīvotāju iniciatīvas – 11 gadu laikā tā ir īstenoti ap 200 projekti. Ar Kultūras ministrijas atbalstu fonds turpina sniegt bezmaksas NVO konsultācijas, kā arī novembrī rīkos Vidzemes NVO forumu Alūksnē.
 

 

"Uzņēmējdarbības potenciāls laukos" - mācību seminārs.

 

2016.gada 9.septembrī Abulas lauku partnerības vadītāja Sveta Rozīte Līgatnē apmeklēja LLF un LLKC organizēto  mācību semināru par uzņēmējdarbības potenciālu laukos.  
Semināra pirmo sesiju vadīja moderatori Āris Ādlers un Anita Seļicka ( Latvijas Lauku forums). Uzstājās: 
1) Dace Ziediņa, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas reģionālās politikas departamenta reģionālās ekonomikas nodaļas vadītāja
2) Jevgēnija Butņicka, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas reģionālās politikas departamenta reģionālās attīstības plānošanas nodaļas vadītāja
3) Agrita Vagoliņa, Altum, Rīgas reģionālā centra vadītāja
4) Rafiks Misirovs, Labklājības ministrija, Darba tirgus politikas departamenta ESF projekta "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai" vecākais eksperts
5) Zane Līde no Zemkopības ministrijas 
Semināra otrajā sesijā notika 4 tematiskās darba grupas. 
1) Uzņēmējdarbības vides uzlabošana (Lauma Priedīte, Valsts Administrācijas skola)
2) Jaunieši uzņēmējdarbībā (Baiba Gulbe, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs)
3) Kad uzņēmējdarbībā nauda nav galvenais- solidaritātes ekonomika - sociālā uzņēmējdarbība kopienā (Lauma Ziemeļniece, Biedrība „Zaļā brīvība")
4) Atbalsts uzņēmējdarbībai LEADER programmā (Lauku atbalsta dienesta Ziemeļvidzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde un Latvijas Lauku forums – Gunta Abaja)
ALP vadītāja piedalījās 4.darba grupā, apspriežot aktuālāko uzņēmējdarbības atbalstam no LEADER programmas. 
Pēc tām katra darba grupa prezentēja iegūtās atziņas no tematiskajām darba grupām. 
Trešā semināra sesijā tika prezentēta kooperatīvi krājaizdevumu sabiedrību rokasgrāmata. 
Ceturtā semināra sesijā LLKC Lauku attīstības nodaļas vadītāja Elīna Ozola stāstīja par Latvijas lauku eksporta klubiem, to mērķiem, iespējām un  problēmām.

Mācību seminārs Līgatnē

MĀCĪBU SEMINĀRS PAR UZŅĒMĒJDARBĪBAS POTENCIĀLU LAUKOS 

Līgatnes kultūras nams, Spriņģu iela 4, Līgatne
2016. gada 9. septembris

9.30 līdz 10.00 Reģistrācija un rīta kafija

10.00-10.15 SEMINĀRA „UZŅĒMĒJDARBĪBAS POTENCIĀLS LAUKOS" ATKLĀŠANA
Līgatnes novada domes priekšsēdētājs Ainārs Šteins,
Biedrības „Latvijas Lauku forums" izpilddirektore Anita Seļicka
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs

10.15-12.30 PIRMĀ SESIJA. IESPĒJAS UN ALTERNATĪVAS UZŅĒMĒJDARBĪBAI LAUKOS
Dace Ziediņa, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas reģionālās politikas departamenta reģionālās ekonomikas nodaļas vadītāja
Jevgēnija Butņicka, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas reģionālās politikas departamenta reģionālās attīstības plānošanas nodaļas vadītāja
Ekonomikas ministrija, Mazo un vidējo uzņēmumu atbalsta nodaļa (tiks precizēts)
Agrita Vagoliņa, Altum, Rīgas reģionālā centra vadītāja
Rafiks Misirovs, Labklājības ministrija, Darba tirgus politikas departamenta ESF projekta "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai" vecākais eksperts
Zemkopības ministrija, Lauku atbalsta dienests (tiks precizēts)
Moderatori – Āris Ādlers un Anita Seļicka, Latvijas Lauku forums

12.30-13.30 Pusdienas Līgatnes novada vidusskolā

13.30-14.15 TEMATISKĀS DARBA GRUPAS
A) Uzņēmējdarbības vides uzlabošana (Lauma Priedīte, Valsts Administrācijas skola)
B) Jaunieši uzņēmējdarbībā (Baiba Gulbe, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs)
C) Kad uzņēmējdarbībā nauda nav galvenais- solidaritātes ekonomika - sociālā uzņēmējdarbība kopienā (Lauma Ziemeļniece, Biedrība „Zaļā brīvība")
D) Atbalsts uzņēmējdarbībai LEADER programmā (Lauku atbalsta dienesta Ziemeļvidzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde un Latvijas Lauku forums – tiks precizēts)

14.15-15.00 OTRĀ SESIJA UN EKSPERTU PANELIS.
Praktiskās iespējas uzņēmējdarbības attīstībai laukos, atziņas no tematiskajām darba grupām un diskusija
Moderatori – Āris Ādlers un Anita Seļicka, Latvijas Lauku forums
______________________________________________________________

15.00-16.30 KOOPERATĪVO KRĀJAIZDEVU SABIEDRĪBU ROKASGRĀMATAS PREZENTĀCIJA.
Krājaizdevu Apvienības valdes priekšsēdētājs Rihards Strenga
16.30-17.00 Kafijas pauze

17.00-17.30 LATVIJAS LAUKU EKSPORTA KLUBU MĒRĶI, IESPĒJAS UN PROBLĒMJAUTĀJUMI
LLKC Lauku attīstības nodaļas vadītāja Elīna Ozola

17.30-18.00 Noslēguma diskusija par uzņēmējdarbības iespējām laukos un kopsavilkums

 

No ALP piedalīsies administratīvā vadītāja. 

 

 

Apmeklēts pasākums Igaunijā.

No Abulas lauku partnerības  4  pārstāvji  Tigna Podniece, Iguna Peneze, Antra Kikute un Liga Krumina Kigere no 24. līdz 26. augustam piedalījās pasākumā “ LEADER Fair for Transnational Cooperation 2016” (LEADER gadatirgus par starpvalstu sadarbību)  Jānedā (Igaunija). 

Pasākuma galvenais mērķis  -  starptautiskās sadarbības nozīme Eiropas savienības lauku teritoriju attīstībā. Pasākumā uzdevums ir  attīstīt LEDER kustības starptautisko sadarbību, meklēt sadarbības iespējas un sadarbības partnerus, piedalīties diskusijās un darba grupās, iepazīties ar īstenotajiem LEADER projektiem citās ES valstis. 
Atziņas no dalībnieku atskaitēm:
•Igaunijā satapām daudz motivētus, sadarboties gatavus VRG pārstāvjus, kas ir ieinteresēti sadarboties kultūras, ekoloģijas, permakultūras jomās. Potenciālos partnerus atradām gan kaimiņvalstīs – Igaunija, Lietuva, gan arī Latvijā. Nodibinājām ciešākas saites ar Skotijas un Somijas pārstāvjiem. Ar viņiem arī vedīsim sarunas, lai vienotos par kopīgām idejām projektos. 
•Tika izceltas katras valsts pārstāvēto organizāciju lauku attīstības dabas vērtības, to pilnveidošana un popularizēšana ar projektu līdzdalību. Daudzas projektu idejas tika saistītas ar Igaunijas lauku partnerībām, bija iespēja to īstenošanu salīdzināt dažādās valstīs. 
•Ļoti vērtīgas bija mācību ekskursijas, kuru laikā apmeklējām īstenotos LEADER projektus Igaunijā. 
•Komunicējot ar citām Latvijas partnerībām (Alūksne, Kandava, Saldus, Salacgrīva, Cēsis) pārliecinājāmies, ka Latvijā ar starptautiskajiem projektiem mēs cenšamies risināt līdzīgas problēmas līdzīgās nozarēs. 
•Iepazīstot citu valstu VRG , kā iespējamos partnerus starptautiskajam projektam saredzu Paides (Igaunija) un MTU ( Igaunija) www.mutupartnerid.eu. VRG. 
•Ieguvu jaunas idejas pasākumu organizēšanā – “speed date” – ātrs veids kā ātri iepazīties un komunicēt. 
•Pasākuma organizācija profesionāla, radot pozitīvu atmosfēru pilnvērtīgam darbam. 
•Jaunas idejas, par kurām ir vērts padomāt un kuras ir iespēja  īstenot laukos arī ALP teritorijā – no Lietuviešiem – kokgriezumi, koka skulptūru veidošana, no Beļģijas – viss, kas saistīts ar gaļas primāro ražošanu, pārstrādi, tirgošanu;  no Somiem -  loģistika lauku produkcijas pārdošanā, izveidojot internetveikalus. 
    Pasākums tika finansēts no projekta Nr. 16-00-A019.400-000014 “VRG darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” ietvaros. 

Apakškategorijas

 • Iepirkumi
 • Informācija

   

  INFORMĀCIJA PAR PERSONU DATU APSTRĀDI
   
  Biedrība “Abulas lauku partnerība” (turpmāk – Pārzinis) veicot personu datu apstrādi vienlaikus informē Datu subjektu, ka:
  1.Pārzinis norīkojis personu datu aizsardzības speciālistu (personas datu aizsardzības speciālista apliecība Nr. 388) uzraudzīt un kontrolēt personu datu apstrādi biedrībā. Personu datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. .
  2.Datu apstrādes nolūki, kam paredzēti personas dati, kā arī apstrādes juridiskais pamats: 
  a.Datu apstrādes mērķi (nolūks):
  i.personālvadības nodrošināšana;
  ii. saistību tiesību nodrošināšana;
  iii.Sabiedrības informēšana;
  b.Datu apstrādes juridiskais pamats - Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis)  6.punkta 1.daļas:
  a)apakšpunkts - datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem;
  b)apakšpunkts – ja apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas;
  c)apakšpunkts – ja apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu;
  e)apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras.
  3.Datu subjekta personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas – Lauku atbalsta dienests, grāmatvedis, biedrības pilnvarotie projektu vērtētāji un tiesībsargājošās iestādes (VID, DVI u.tml.).
  4.Pārzinis neparedz nosūtīt personas datus uz trešo valsti vai starptautisku organizāciju.
  5. Personas dati tiks glabāti Cēsu ielā 9, Blome, Smiltenes novads, atbilstoši likumam, līgumam vai līdz biedrības noteikto nolūku sasniegšanai. 
  6.Datu subjektam pastāv tiesības pieprasīt pārzinim piekļuvi datu subjekta personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz datu subjektu, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību, ja tas ir likumiski iespējams un pamatots ar rakstisku iesniegumu;
  7.Datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī rakstiski atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu, kuras pamatā ir pirms atsaukuma sniegtā piekrišana.
  8.Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei.
  9.Personas datu sniegšana ir noteikta saskaņā ar līgumu vai likumu, lai informētu sabiedrību, jo tas ir priekšnosacījums, lai nodrošinātu darījuma, piedāvājuma spēkā esamību. 
  16.Datu subjektam ir pienākums personas datus sniegt, lai nodrošinātu likumā noteiktos pienākumus un noslēgtu darījumu, ja tas nepieciešams. 
  17.Nepastāv automatizēta lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana, kas minēta Regulas 22. panta 1. un 4. punktā. 
   
  Biedrība “Abulas lauku partnerība” Sveta Rozīte
  Kontaktinformācija: 28368431
   

   

Sadarbības partneri

Smiltenes novads

zm logo

lad-logo - labajā sānā

laukutikls

latvijas lauku forums

ES Abulas