VRG mācību seminārs Allažos

alalzi1

2017.gada  17. un 18. janvārī ALP vadītāja S. Rozīte apmeklēja mācību semināru VRG grupu pārstāvjiem par LEADER pieejas īstenošanu un administrēšanu. Seminārs notiks Siguldas novada Allažos, semināra organizatori – LLF un VLT kopīgi ar ZM un LAD
Pirmās dienas semināri iesākās ar  semināra atklāšanas uzrunu un iepazīšanos, kuru vadīja LLF  pārstāvē Anita Seļicka.allazi4 
 
Par   LEADER programmas ieviešanas un reģionālo semināru kopsavilkumu, pretendentu pieļautajām kļūdām pieteikumos - iepirkumi, vidējās tirgus cenas, darbs ar sūdzībām un citi jautājumi informēja Rinalds Vācers un Zane Jakušenoka no  Lauku atbalsta dienesta.
Par grozījumiem MK not. Nr. 769 no 22.12.15. “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība vietējo rīcības grupu Darbības nodrošināšanai un teritorijas aktivizēšanai 2014.–2020. gada plānošanas periodā”, un VRG SVVA Stratēģiju sasniedzamajiem mērķiem un rādītājiem stāstīja Jūlija Travina un  Andra Karlsone no  Zemkopības ministrijas.allazi5
 
Iveta Apine, no SIA Humulus vadīja   lekciju ar praktisku darbošanos par organizāciju vadību un personisko izaugsmi. allazi
 
LLF moderēja VRG, LAD UN ZM praktisko darbu grupās un sarunās par VRG administrēšanu -  SVVA stratēģiju grozījumi, darbs ar projektu vērtētājiem, ētiskie darbības aspekti, pieredzes braucieni un citi jautājumi, skaidrojumi, piemēri. Tā noslēdzās ar rezultātu apkopošanu.
 
allazi2Trešdienas semināru cikls iesākās ar LLF informāciju par iedzīvotāju aktivizēšanu un iesasiti lēmumu pieņemšanā. Āris Ādlers no LLF informēja par NVO un MK memoranda padomes darbību un Latvijas Lauku kopienu parlamenta kustību Latvijā un Eiropā. 
 
Alīna Lukjanceva, Pierīgas partnerība, Gunta Abaja, Ziemeļkurzemes biznesa asociācija un Anita Seļicka, Latvijas Lauku forums, Valsts Lauku tīkla semināra sadaļa vadīja sarunas un darbu grupās par LLF paveikto 2016. gadā un plānotām aktivitātēm  2017.gadā  interešu aizstāvībā un VRG sadarbības tīkla, kā arī katras VRG kapacitātes stiprināšanā.allazi3
 
Divās daļas risinājās sarunas, idejas un darbs grupās par starptautisko projektu ideju ģenerēšanu un tirgu, kā arī par esošo ideju pilnveidošanu. Sarunas vadīja Uldis Dūmiņš un Gunita Bērza.
Savukārt Andra Karlsone no ZM informēja par MK noteikumu projektu “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība vietējām rīcības grupām starpteritoriālai un starpvalstu sadarbībai”. 
Semināru diena noslēdzās ar informatīvu diskusiju par LEADER pieeju un aktuālo Eiropas mērogā  - Eiropas kontaktpunkta starptautisko sadarbības projektu darba grupā veikto, Eiropas LEADER tīkla izstrādāto,  LEADER deklarācija pēc 2020. 

Sadarbības partneri

Smiltenes novads

zm logo

lad-logo - labajā sānā

laukutikls

latvijas lauku forums

ES Abulas