„Handicraft Festival - Transnational cooperation project” Nr.18-00-A019.333-000009 pirmās aktivitātes Balvos

 

TV0 51062018.gada 5.oktobrī  Balvu Sakrālās Kultūras centrā notika izstādes  „Pieskāriens mākslai”  atklāšanas pasākums un tikšanās ar māksliniekiem. Izstāde tapusi ELFLA apakšpasākuma 19.3.Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbības projekta „Handicraft Festival -  Transnational cooperation project” Nr.18-00-A019.333-000009 ietvaros kopā sadarbojoties Balvu rajona partnerībai, Abulas lauku partnerībai Smiltenē un Somijas LAG Karhuseutu. 
 
Izstādes ”Pieskāriens mākslai” atklāšanas pasākumā  klātesošos uzrunāja Abulas lauku partnerības valdes priekššēdētāja Svetlana Rozīte, Balvu rajona partnerības valdes priekšsēdētāja Liene Pomere un Balvu rajona partnerības stratēģijas administratīvā vadītāja Ilona Džigure.
 
Sadarbības projekta mērķis ir attīstīt un popularizēt jaunos festivālus visos partneru TV0 5088 reģionos.  Radīt izpratni par rokdarbiem, mūsdienu tradicionālo tautas mākslu un vides mākslu, lai uzlabotu rokdarbu un amatnieku produktu tirdzniecības veicināšanu. Attīstīt vispārējās zināšanas par mākslas formām un paplašināt atpazīstamību projektā iesaistīto reģionu māksliniekus-amatierus, lai radītu jaunu sadarbību ar vietējiem un starptautiskajiem māksliniekiem un amatniekiem. Abulas, Balvu un Somijas lauku partnerības teritorijā  organizēto mākslas nometņu mērķis ir sadarboties vietējās teritorijas iedzīvotājiem: māksliniekiem-amatieriem, amatniekiem, rokdarbniekiem, lai kopīgi iepazītu kultūru, padziļinātu zināšanas par āra veidotām izstādēm.  Šo nometņu mērķis ir pilnveidot profesionālās gleznošanas iemaņas, gūt priekšskatu par radīto darbu menedžmentu un gala rezultātā katrā teritorijā izveidotu mākslas izstādi. 
 
TV0 5114Organizētajās nometnēs gan Smiltenē, gan Balvos, gan Somijā projekta  dalībnieki piedalīsies radošajās darbnīcās. Katrā sadarbības projekta teritorijā tiks piedāvātas dažādas izglītojošas lekcijas, semināri un profesionālu pedagogu vadībā projekta dalībnieki pilnveidos savas mākslinieciskās iemaņas, gleznos dažādu veidu stilus, diskutēs ar gleznotājiem utt. Nometnes laikā ar projekta dalībniekiem strādās lektori, skolotāji un docētāji. Projekta galvenā nepieciešamība gan Latvijas, gan Somijas VRG teritorijas vietējiem iedzīvotājiem ir „izcelt gaismā„ tos māksliniekus, kuriem nepietiek personīgo  līdzekļu, lai rīkotu izstādi, māksliniekiem-amatieriem dot iespēju kļūt atpazīstamiem ne tikai vietējā teritorijā, bet arī ES. Projekta ietvaros sabiedrībai tiks atklāti jauni mākslinieki un talanti, popularizēti dažādi mākslas darbi  dažādu kultūras festivālu ietvaros, kā arī būs iespēja  apgūt mākslas, amatieru, rokdarbu tirdzniecības menedžmentu.
 
Projekta aktivitātē tika aicināti piedalīties Ziemeļlatgales iedzīvotāji, aptverot Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas novadus – kādreizējo Balvu rajona teritoriju. Dalību projekta aktivitātē pieteica 19 dalībnieki, no kuriem Balvu novadu pārstāv 9 mākslinieki, Baltinavas novadu – 3 mākslinieki, Rugāju novadu – 2 mākslinieki, Viļakas novadu – 5 mākslinieki. 
 
TV0 5116
Gribam  teikt PALDIES katram no māksliniekiem :  Agnesei Bleiderei par ieinteresētību un radošu izpausmi, parādot lelli „Matrjoška” citā skatījumā – apgleznojot ar Merlinas Monro tēlu. Inai Bankovai par vērtībām, par gleznās parādīto ģimenes mantojumu. Dinai Babānei par krāsu košumu ziedu gleznās. Līgai Podkovirinai par ieinteresētību, lai gūtu pieredzi, ko tālāk nodot mākslas skolas audzēkņiem. Dacei Loginai par sapņu lidojumiem, par to, kā viņa pati teica: „Projekts ir lieliska iespēja, kas ļaus pašam radoši izpausties, jo ikdienas darbā tiek daudz ieguldīts mācot mākslu mākslas skolas bērniem”. Raivim Nikolajevam un Ingai Greiškānei par mākslas pasaules skatījumu ar fotogrāfiju palīdzību.  Inesei Matisānei par to, ka savu gleznošanas hobiju varēs pilnveidot un atsākt gleznot. Ilonai Čakānei par ieinteresētību un vēlmi parādīt savu radošo veikumu, kas top gan pašmācības ceļā, gan dažādos kursos pie profesionāliem māksliniekiem. Baltinavas jaunietēm Megijai Bukšai un Egijai Ločmelei par uzdrīkstēšanos un vēlmi gūt jaunu pieredzi, sadarbību. Ingai Trupovniecei par interesantu radošo izpausmi – gleznas, kur friziera  rokās šķēres ne matus griež, bet merino vilnu, kas ar  krāsu toņu bagātību pārtop  mākslas darbiņos. Mārai Šaicānei par vēlmi radoši līdzdarboties. Lībai Ločmelei par savu radošo pienesumu Viļakas novadam, uzsākot keramikas darbnīcas izveidi un izstādē parādot netradicionālās keramikas tehnikas mākslas darbu. Diānai Rēvaldei par izsmalcinātu galvas rotu pērlīšu pinumā. Lienei Pipurei par to, ka projekta aktivitātes ļaus izrauties no ikdienas, iespēja pabūt radošā sabiedrībā.  Līgai Ikstenai par vēlmi sadarboties un gūt pieredzi, ko turpmāk varēs nodot saviem audzēkņiem. Zanei Krivišai par uzdrīkstēšanos parādīt savu radošo veikumu. Antai Zeltiņai par savdabīgo krāsu pašizteikšanās veidu.
 
Projekta  koordinatori saka lielu paldies Anitai Kairišai par palīdzību projekta dalībnieku atlases procesā un izstādes noformēšanā.
Izstāde „Pieskāriens mākslai „ skatāma  Balvu Sakrālās Kultūras centrā no 2018.gada 5.oktobra līdz 2018.gada 31.oktobrim. Laipni aicināti! 
 
Biedrības „Balvu rajona partnerība” administratīvās vadītājas asistente, finanšu vadītāja
„Handicraft Festival-Transnational cooperation project”  koordinatore
Ieva Leišavniece

Sadarbības partneri

Smiltenes novads

zm logo

lad-logo - labajā sānā

laukutikls

latvijas lauku forums

ES Abulas