Aptaujas rezultāti

biedriba25   Biedrība “Abulas lauku partnerība” šā gada 18.maijā sagatavoja aptauju, ar kuras palīdzību plānoja izvērtēt 2015.-2020.gada LEADER pasākuma īstenošanu teritorijā, kā arī nospraust virzienu nākošajam LEADER periodam. Aptauja tika publicēta mājaslapā www.abulas.lv  un sociālajos tīklā www.facebok.com , kā arī izsūtīta e-pastos. 

 
Kopā atbildes iesniedza 33 respondenti, no kuriem 24 respondenti jeb 72,7%  ir īstenojuši LEADER  pasākuma projektus šajā periodā un 9 respondenti  jeb 27,3% nav īstenojuši LEADER pasākuma projektus. 
 
 Vispirms atbilžu apkopojums no projektu īstenotājiem
 
7 atbildēs jeb 29,2% tika LEADER projekti tika īstenoti Smiltenē, 10  atbildēs ( pa 5 katrā vietā)  jeb 20,8 % Smiltenes un Palsmanes pagastos. 
16 atbildēs jeb 66,7 % projektus iesniedza kā NVO pārstāvji, 5 atbildēs jeb 20,8 % kā uzņēmēji un 1 atbildē jeb 4,2 % kā pašvaldības pārstāvis.
9 atbildēs jeb 37,5% ir iesnieguši 1 projektu, 8 atbildēs jeb 33,3 % ir iesnieguši vairāk kā 3 projektus un 7 atbildēs jeb 29,2 % ir iesnieguši 2-3 LEADER projektus. 
95,8 % (23 atbildes) atbildēja, ka informācija par atbalstu LEADER projektiem ir viegli pieejama un saprotama un 1 atbilde jeb 4,2% , ka informācija nav viegli pieejama un nav saprotama.
 22 atbildes jeb 91,7% atbildēja ka konsultācijas par LEADER projekta pieteikuma sagatavošanu un ieviešanu ir pieejamas un kvalitatīvas, 1 atbilde jeb 4,2 % ka nē un 1 atbilde jeb 4,2% ir nezinu, jo neesmu izmantojis.
19 atbildes jeb 79,2 % ir ka projekta pieteikuma veidlapa ir saprotama un viegli aizpildāma 4 atbildes jeb 16,7 % ir ka nē un 1 cita atbilde - ir dažas ailes, kuras ir grūti saprast, piemēram, kas ir īpaši atbalstāmie pasākumi un kuras ir īpaši atbalstāmās mērķgrupas.
21 atbilde jeb 87,5% ir ka projekta vērtēšanas kritēriji ir saprotami un izpildāmi  un ir sniegti 3 ieteikumi projektu vērtēšans kritēriju precizēšanau un uzlabošanai.
22 atbildes jeb 91,7% ir ka projektu vērtēšana Abulas lauku partnerībā ir saprotama, savlaicīga un objektīva  un ir sniegti 2 ieteikumi.
Nosauktas 3 lielākās problēmas , ar kurām projekta pieteicējs saskaras iesniedzot vai īstenojot projektus:
         62,5% iepirkums/cenu salīdzināšana
         45,8% dokumentu saskaņošana ar citām iestādēm
         41,7% izmaksu sadārdzinājums
         41,7% MK noteikumu izpratne
Attiecībā uz finansējumu, kuru noteica  Abulas lauku partnerība 1 projekta īstenošanai,   14 atbildēs jeb 58,3 % atbildēja, ka finansējums pietiekošs un 10 atbildēs jeb 41,7 % ka  finansējums par mazu.
Par to, vai respondents ir pietiekoši  informēta (-s) par Abulas lauku partnerības darbību un  aktivitātēm –  19 atbildes jeb 79,2% atbildēja jā un 5 atbildes jeb 20,8% ir ka nē, bet  citas atbildes vai skaidrojumi – nav.
Nosauktas jomas kādās LEADER projektus būtu jāīsteno Abulas lauku partnerības teritorijā nākošajā plānošanas periodā (2023.-2027.g.): 
        54,2% teritorijas labiekārtošana
        45,8% sabiedriskās aktivitātes
        41,7% viedo ciemu iniciatīvas
        41,7% lauksaimniecības produktu pārstrāde
Aptaujā vēl ir sniegtas dažādas atbildes, par to ko LEADER ir devis katra no respondenta dzīves vietā un nosaukti populārākie vai zināmākie LEADER projekti teritorijā, kā arī nosauktas konkrētas vajadzības , kuras varētu atrisināt ar LEADER projektu īstenošanu nākotnē. Sniegti arī komentāri un ieteikumi tālākai biedrības “Abulas lauku partnerība” darbībai. 
 
Savukārt, apkopojot atbildes no respondentiem, kāpēc nav snieguši vai īstenojuši LEADER projektus līdz šim, populārākās atbildes ir:
        44.4 % LEADER  projekti pārāk sarežģīti
        44,4% liela birokrātija lai iesniegtu projektu
        33,3 % grūtības nodrošināt līdzfinansējumu.
Ir apkopotas atbildes, par to kāda loma ir Abulas lauku partnerībai LEADER projektu īstenošanā, nosaukti LEADER projekti, kuri viņuprāt, ir devuši lielāko ieguldījumu teritorijai, kā arī nosaukti zināmākie projekti, kā arī apkopoti ieteikumi Abulas tālākai darbībai. 
Ja nākotnē plānotu iesniegt LEADER projektus, tad  populārākās atbildes ir: 
        55,6 %  teritorijas labiekārtošana
        55,6 % sabiedriskās aktivitātes
        33,3 % nelauksaimnieciskā uzņēmējdarbība
        33,3 % kopprojekti
        33,3 % viedo ciemu iniciatīvas.
       Paldies visiem respondentiem! Ik viena atbilde ir svarīga un tās visas noteikti izmantosim teritorijas pētijumā un arī gatavojot jauno Stratēģiju nākošajam periodam.
 

Sadarbības partneri

Smiltenes novads

zm logo

lad-logo - labajā sānā

laukutikls

latvijas lauku forums

ES Abulas