10.kārtas projektu konkursa rezultāti

 

     Abulas lauku partnerībai šā gada sākumā tika papildus piedalīts finansējums (21 635,74 EUR) pasākumam „Vietējās attīstības stratēģijas”. Lai apgūtu šo finansējumu, vietējās rīcības grupas varēja sludināt jaunu kārtu projekta konkursā vai arī piedalīt iepriekšējā kārtā „aiz svītras„ palikušajiem projektiem.  Abulas LP nolēma izsludināt projektu iesniegumu pieņemšanas 10. kārtu Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma “Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros. 
     Projektu iesniegumu pieņemšana notika no 2014. gada 28. marta līdz 28.aprīlim.
 
     Projekti tika iesniegti šadās rīcībās: 
          1) 2.4.Rīcība: „Vietējo iedzīvotāju aktīvai atpūtai piemērotas infrastruktūras izveidošana” Pieejamais atbalsta apmērs - 21 932,16 EUR. Tika iesniegti 14 projekti par kopējo publisko finansējumu 29 400.01 EUR. Iesniegto projektu idejas ļoti dažadas – tērpi pašdarbnieku kolektīviem, aprīkojumi dažadu sportu aktivitātēm, aprīkojumi bērniem brīvā laika dažādošanai, aprīkojumi un telpu pielāgošana iedzīvotāju brīvā laika dažadošanai.  
 
          2) 3.1. Rīcība:  „Lauksaimniecības produktu ražošana, pirmapstrāde un pārstrāde, pirmapstrāde mājas apstākļos”. Pieejamais atbalsta apmērs  - 15 879,43  EUR. Tika iesniegti 6 projekti par kopējo publisko finansējumu 21 641, 25 EUR.  Projektus iesniedza gan zemnieku saimniecības un  uzņēmumi, kuri jau darbojās, gan arī fiziskas personas, kuras tikai plāno uzsākt lauksaimniecisko ražošanu.. Idejas projektos ir gan iestādīt augļu un ogu dārzus, gan paplašināt  mājražošanas iespējas savās saimniecībās un uzņēmumos. 
 
     Projektiem Abulas lauku partnerībā līdz 28.maijam tiks vērtēta to atbilstība Vietējās attīstības stratēģijai, pēc tam visi projekti tiek iesniegti reģionālajā LAD Valmierā tālākai to izvērtēšanai un lēmuma par atbalsta piešķiršanu pieņemšanai. 
 
 
 

 

Sadarbības partneri

laukutikls

smiltenes novads

latvijas lauku forums

lad-logo - labajā sānā

zm logo

leaderlogo