Pieredzes apmaiņas brauciens uz Amatu

„Mājražošana un mājamatniecība uzņēmējdarbībai laukos”- pieredzes brauciens uz Amatas novadu.
      „Abulas lauku partnerība” ar  Valsts lauku tīkla atbalstu 1.novembrī Smiltenes novada mazo lauku saimniecību saimniekiem  un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, organizēja  pieredzes apmaiņas braucienu uz Amatas novadu. Brauciena mērķis bija gūt labās prakses piemērus no mājražotājiem Amatas pusē, kā arī iepazīt kādu no LEADER programmā īstenotajiem projektiem.
     Tiekoties ar lauku uzņēmējiem Amatas novadā, apmeklējām vairākas saimniecības un uzņēmumus. Rīta pusē, izbraucot caur Amatciemu, dodamies uz Ģikšiem, kur Amatas pagasta zemnieku  saimniecībā Lejas Kaļļi mūs sagaida īpašnieks Viesturs Skujiņš.  Saimnieks dalījās pieredzē, kā veidojis savu saimniecību, kā reģistrējis mājražošanu un bioloģisko saaimniekošanu, iepazīstināja ar gaļas pārstrādes uzņēmumu, kurā darbojās bioloģiskā kautuve un gaļas pārstrādes cehs. 
     Nītaures pagasta kooperatīvā „Zaļais Grozs” vadītāja Gaida Krūmiņa stāstīja par kooperatīva darbību . Aptuveni 10 mazām lauku saimniecībām zem viena zīmola ir dota iespēja mazumtirdzniecībā realizēt savās saimniecībās izaudzēto  un tirgošanai sagatavoto produkciju – tējas, fasētus dārzeņus, skābētus kāpostu, sukādes, sulas, sīrupus un daudzas citas garšīgas lietas. Saimniece izrādīja arī savu piemājas saimniecību „Lušēni”. Iepazīstoties ar šo saimnieci, braucējiem jau radās pirmais secinājums – ka dzīvojot „dziļi” laukos, cilvēki nevis sūdzās par grūtībām, bet ar humoru un jokiem stāsta par savu ikdienas smago darbu laukos. 
     Savukārt Mores pagasta zemnieku saimniecībā Ceplīši, mūs sagaida jauka, smaidīga tās īpašniece Inta Kirilka. Savā nelielajā saimniecībā viņa kā mājražotājs pāstrādā pienu, gatavojot krējumu, jogurtu, biezpienu un dažus mājas sierus. Saimniece dalījās pieredzē, kā atbilstoši visiem nosacījumiem, lauku saimniecības virtuvē var darboties mājražotājs piena pārstrādes jomā, cik viegli vai grūti ir ievērot visus nosacījumus un prasības ražotnē. 
     Nītaurē mūs sagaidīja vides gide Dace Eipure, kura stāstīja pat Nītaures svarīgakajiem notikumiem no seniem laikiem līdz mūsdienām. Nītaurē uzkāpām Vaļņu kalnā, apskatījām  baznīcas, izbraucām nelielā ekskursijā caur Nītauri. 
     Zaubē mums tika dota iespēja iepazīties ar biedrības  „Give and hand” darbību sociālajā jomā. Tās vadītāja Vaira Zauere dalījās pieredzē par biedrībā īstenotajiem projektiem, starp kuriem ir arī LEADER programmā īstenots projekts par sociālā dzīvokļa izveidošanu un labiekārtošanu. Liela loma šī dzīvokļa izveidē ir arī Zaubes rokdarbniecēm, kuras  brīvprātīgā darbā, veicot pasūtījumu no Nīderlandes, uzadīja 600 pāru vilnas zeķu nīderlandiešiem un par nopelnīto naudu šo sociālo dzīvokli biedrība iegādājās īpašumā. Biedrība kopā ar pagasta sociālo dienestu palīdz vientuļiem uz maznodrošinātiem pagasta iedzīvotājiem, dodot  iespēju  viņiem izmazgāt savas drēbes, nomazgāties pašiem.
     Katrs no dalībnieki  guva kādu tikai sev noderīgu atziņu, cits varbūt tikai apskatījās, kā Amatas puses ļaudis dzīvo un saimnieko laukos.  Kā viena no galvenajām atziņām kopumā  -  ka mājražošana ir viena  no iespējām uzņēmējdarbībai laukos. 

Seminārs 7.kārtas projektu iesniedzējiem

ABULAS LAUKU PARTNERĪBA  izsludina 7.kārtas projektu pieņemšanu.
    Biedrība „Abulas lauku partnerība” ir izsludinājusi atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 7. kārtu Lauku attīstības programmasdsc03444 2007.-2013.gadam pasākuma “Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros, lai pretendenti gūtu atbalstu lauku saimniecību modernizācijā un mājražošanā. 
    Projektu pieteikumu pieņemšana notiks no 2012. gada 12.oktobra līdz 12.novembrim.
    Lai gūtu informāciju par plānotā atbalsta rīcībām, atbalsta apjomu, projekta pieteikuma aizpildīšanu un pavaddokumentu sagatavošanu, „Abulas lauku partnerība”  organizē informatīvu semināru 29.oktobrī plkst.13.00 Blomes pagasta pārvaldes informācijas centrā.
     Ar „Abulas lauku partnerības” Vietējās attīstības stratēģiju, izsludinātās 7.kārtas rīcībām, pieejamajiem atbalstiem, projektu vērtēšanas kritērijiem varat iepazīties interneta resursos, vietējās attīstības stratēģiju, pilnu 7.kārtas sludinājumu -  www.lad.gov.lv  ; www.abulas.lv .
Individuālas konsultācijas varat saņemt Abulas LP birojā Blomē pirmdienās un trešdienās plkst. 9.00-15.00, iepriekš saskaņojot konsultāciju laiku telefoniski 28368431

Atbalsts mājražotājiem un lauku saimniecībām

     2012.gada maijā Abulas lauku partnerība  izsludināja atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu 2 aktivitātēs – „Lauku saimniecību modernizācija” un „Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana”. Sākotnēji interese par šiem atbalstiem bija liela, taču noslēdzoties kārtai, tika iesniegti tikai 2 projekti par publisko finasējumu 2512,50 Ls. 
     Šobrīd atlikušais finansējums pasākumā „Lauksaimniecības produktu ražošana un pirmapstrāde” ir 17 391,19 Ls un „Lauksaimniecības produktu pārstrāde un pirmapstrāde mājas apstākļos”ir  5000.00 Ls
     Nākot solīti pretī lauku saimniecībām, šoreiz ir nolemts izsludināt projektu pieņemšanu no 12.oktobra līdz 12.novembrim, kad lielākie lauku darbi ir apdarīti, kad varbūt skaidrāk ir redzams, kas saimniecībai vēl ir nepieciešams, lai veiksmīgāk darbotos, ražotu un pelnītu. 
     7.kārtā izsludinātās rīcibas ir:
     Rīcība 3.1.  –  Lauksaimniecības produktu ražošana un pirmapstrāde. Pieejamais atbalsts 17 391,19 Ls
     Rīcība 3.2. - Lauksaimniecības produktu pārstrāde un pirmapstrāde mājas apstākļos. Pieejamais atbalsts 5000.00 Ls
     Individuālas konsultācijas par projektu pieteikumu sagatavošanu Abulas lauku partnerības birojā pirmdienās un trešdienās plkst. 9.00-15.00, iepriekš saskaņojot konsultāciju laiku tel. 28368431
     Izsludinātās 7.kārtas sludinājumu skatīt sadaļā -Izsludinātie konkursi

Mājražošanas un lauku saimniecību atbalsta rīcību apraksts

Lauku saimniecību un mājražošanas rīcību apraksts.
 
Rīcība 3.1.: Lauksaimniecības produktu ražošana un pirmapstrāde. lauksaimnieciba
Kopējais pieejamais atbalsts :17391.19 Ls.                                          
Viena projekta maksimālā attiecināmo izmaksu summa: 5000.00 Ls 
Projekta mērķis: veicināt lauksaimniecības uzņēmumu saimnieciskās darbības attīstību un konkurētspēju.
Atbalstāmās aktivitātes:
iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras izveide lauksaimniecības produktu ražošanai un pirmapstrādei, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai, kā arī ilggadīgo augļkopības kultūraugu (izņemot zemenes) stādu iegāde, stādījumu balstu sistēmu, žogu un žogu balstu iegāde, uzstādīšana un stādījumu ierīkošana;  
Atbalsta pretendents un atbalsta intensitāte no projekta kopējo attiecināmo izmaksu summas:
juridiskām, fiziskām personām  40%,  kas ražo vai kas plāno izveidot saimniecību Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā minētos nepārstrādātos lauksaimniecības produktus, izņemot zivsaimniecības produktus, mājas (istabas) dzīvniekus un tādus dzīvniekus, uz kuriem neattiecas Ciltsdarba un dzīvnieku audzēšanas likums,  ja šī persona projektu īsteno vietējās attīstības stratēģijas īstenošanasteritorijā.
Atbalsta intensitāti palielina 10 % ja fiziska persona, kas projekta iesnieguma iesniegšanas dienā ir jaunāka par 40 gadiem  vai ja juridiskās personas dalībnieks, kas saimniecībā pieder vairāk nekā 51 procents pamatkapitāla daļu, projekta iesnieguma iesniegšanas dienā ir jaunāks par 40 gadiem.
Atbalsta pretendentam, kas investīcijas iegulda normatīvajos aktos par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku attīstībai, vides un lauku ainavas uzlabošanai noteiktajos mazāk labvēlīgajos apvidos, atbalsta intensitāti palielina par 10%, ja pēc projekta pabeigšanas lauksaimniecības produktu ražošanas būve atrodas mazāk labvēlīgā apvidū; vai palielina par 5%, ja mazāk labvēlīgā apvidū atrodas vismaz 50 procentu no atbalsta pretendenta pēdējās vienotajam platību maksājumam deklarētās platības, kā arī saimniecībā esošās segtās platības vai dzīvnieku novietnes, kurās turēto lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanai nav nepieciešama lauksaimniecībā izmantojamā zeme.
 
MLA teritoriju kategorijas Abulas lauku partnerības darbības teritorijā  
Blomes pagasts       2
 Bilskas pagasts       2
 Brantu pagasts        3
Launkalnes pagasts  3
Palsmanes pagasts   2
Smiltenes pagasts    1
Smiltenes pilsēta      1
Variņu pagasts         2
 
Rīcība 3.2. : Lauksaimniecības produktu pārstrāde un pirmapstrāde mājas apstākļos. 
Kopējais pieejamais atbalsts 5000.00 Ls
Viena projekta maksimālā attiecināmā summa 2500.00 Ls                          majrazosana                           
Projekta mērķis: veicināt lauksaimniecības produktu pārstrādi mājas apstākļos, radot pievienoto vērtību lauksaimniecības produktiem
Atbalstāmās aktivitātes: 
iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras izveide lauksaimniecības produktu pārstrādei  un pirmapstrādei mājas apstākļos, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai.
Atbalsta pretendents un atbalsta intensitāte  no projekta kopējo attiecināmo izmaksu summas:
fiziska vai juridiska persona  50% , kur ar juridisko vai fizisko personu tiek saprasta tā persona, kura:
ir Pārtikas un veterinārajā dienestā reģistrēts pārtikas uzņēmums, kurš nodarbojas ar lauksaimniecības produktu pārstrādi mājas apstākļos (izņemot zivsaimniecības produktus), ja šī persona projektu īsteno vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijā;
kas plāno nodarboties ar lauksaimniecības produktu pārstrādi mājas apstākļos (izņemot zivsaimniecības produktus), ja šī persona projektu īsteno vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijā.  
 
Lauku attīstības programams 2007-2013.gadam pāsākums: 411.” Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" 
Īstenošanas teritorija: Abulas lauku partnerības darbības teritorija -skatīt Kontakti
Nošķirtība: 
Atbalsta pretendents nav saņēmis atbalstu 
Rīcībā 3.1.-  pasākumā "Lauku saimniecību modernizācija"; 
Rīcībā 3.2. - pasākumā "Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana"; 
 
Pieteikšanās noderīga informācija sadaļā Veidlapas

Par mājražošanas 6.kārtu

Par mājražošanas 6.kārtu
     Abulas lauku partnerībai jau 2011.gada nogalē tika piešķirts neliels finansējums (25 455,69 Ls) juridiskām un fiziskām personām savu saimniecību modernizācijai un  mājražošanas atbalstam.
     Šā gada maijā Abulas LP  izsludināja atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 6. kārtu.  Projektu pieņemšana tika izsludināta 2 aktivitātēs – „Lauku saimniecību modernizācija” un „Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana”.
     „Lauku saimniecību modernizācijai” atvēlētā summa bija 19455,69 Ls, un „Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšanai” atvēlētā summa bija 5000 Ls.
     Sākotnēji interese par šiem atbalstiem bija liela, taču noslēdzoties kārta, tika iesniegti tikai 2 projekti par kopējo summu 5025 Ls, tai skaitā publiskais finansējums 2512,50 Ls.
     Līdz ar to 2012.gada nogalē tiks izsludināta nākošā kārta par atlikušo summu!

Apakškategorijas

 • Iepirkumi
 • Informācija

   

  INFORMĀCIJA PAR PERSONU DATU APSTRĀDI
   
  Biedrība “Abulas lauku partnerība” (turpmāk – Pārzinis) veicot personu datu apstrādi vienlaikus informē Datu subjektu, ka:
  1.Pārzinis norīkojis personu datu aizsardzības speciālistu (personas datu aizsardzības speciālista apliecība Nr. 388) uzraudzīt un kontrolēt personu datu apstrādi biedrībā. Personu datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. .
  2.Datu apstrādes nolūki, kam paredzēti personas dati, kā arī apstrādes juridiskais pamats: 
  a.Datu apstrādes mērķi (nolūks):
  i.personālvadības nodrošināšana;
  ii. saistību tiesību nodrošināšana;
  iii.Sabiedrības informēšana;
  b.Datu apstrādes juridiskais pamats - Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis)  6.punkta 1.daļas:
  a)apakšpunkts - datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem;
  b)apakšpunkts – ja apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas;
  c)apakšpunkts – ja apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu;
  e)apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras.
  3.Datu subjekta personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas – Lauku atbalsta dienests, grāmatvedis, biedrības pilnvarotie projektu vērtētāji un tiesībsargājošās iestādes (VID, DVI u.tml.).
  4.Pārzinis neparedz nosūtīt personas datus uz trešo valsti vai starptautisku organizāciju.
  5. Personas dati tiks glabāti Cēsu ielā 9, Blome, Smiltenes novads, atbilstoši likumam, līgumam vai līdz biedrības noteikto nolūku sasniegšanai. 
  6.Datu subjektam pastāv tiesības pieprasīt pārzinim piekļuvi datu subjekta personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz datu subjektu, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību, ja tas ir likumiski iespējams un pamatots ar rakstisku iesniegumu;
  7.Datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī rakstiski atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu, kuras pamatā ir pirms atsaukuma sniegtā piekrišana.
  8.Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei.
  9.Personas datu sniegšana ir noteikta saskaņā ar līgumu vai likumu, lai informētu sabiedrību, jo tas ir priekšnosacījums, lai nodrošinātu darījuma, piedāvājuma spēkā esamību. 
  16.Datu subjektam ir pienākums personas datus sniegt, lai nodrošinātu likumā noteiktos pienākumus un noslēgtu darījumu, ja tas nepieciešams. 
  17.Nepastāv automatizēta lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana, kas minēta Regulas 22. panta 1. un 4. punktā. 
   
  Biedrība “Abulas lauku partnerība” Sveta Rozīte
  Kontaktinformācija: 28368431
   

   

Sadarbības partneri

laukutikls

Gerbonis Smiltenes novads-02

latvijas lauku forums

lad-logo - labajā sānā

zm logo

LOGO-JOSLA