Par biedrību

        Biedrība „Abulas lauku partnerība” (turpmāk Partnerība)  izveidota 2006.gada decembrī. Tās darbībā iesaistījās Smiltenes pilsēta un septiņi pagasti tās apkaimē (Bilskas, Blomes, Brantu, Launkalnes, Palsmanes, Smiltenes un Variņu pagasti). Ģeogrāfiski Partnerības darbības teritorija atrodas Latvijas ziemeļaustrumos, kas iekļaujas Smiltenes novada teritorijā un aizņem 816,6 km² lielu teritoriju un tajā dzīvo vairāk kā 13 tūkstoši iedzīvotāju.
     2006.gadā Partnerība pieteicās dalībai ELVGF (Eiropas lauksaimniecības vadības un garantiju fonds) līdzfinansētā mācību projektā - „Prasmju iegūšanas nodrošināšana”, lai 2007.gadā 11 biedrības pārstāvji, kas turpmāk organizēs un nodrošinās biedrības stratēģijas izstrādi, varētu piedalīties vietējo rīcības grupu darbinieku un aktīvīstu apmācībās. Mācību apmācības rezultātā izstrādātā  "Partnerības mācību stratēģija”.

     Mācību noslēgumā iegūtās teorētiskās zināšanas tika nostiprinātas  piedaloties pieredzes apmaiņas braucienā pie „Oulujarvi LEADER” (Kainuu reģions, Somija). Šis brauciens deva lielu pieredzi, lai izprastu LEADER būtību, saprastu kā notiek projketu īstenošana un ko rezultātā iegūst teritorijas, kuras piedalās LEDER pasākumos.
              
     Praktisku pieredzi LEADER projektu ieviešanā Partnerība guva apmeklējot Madonas novada fonda
2007. - 2008.gada realizēto LEADER projektu dalībniekus.  
            
      Lai nedaudz praktiski apgūtu projektu izsludināšanas, projketu vērtēšanas nianses, kopā ar Valkas 8rajona (kopš 1.janvāra 2010.gada - Valkas novads) padomi 2008.gada maijā tika izsludināts Partnerības darbības teritorijā projektu konkurss, kurā nevalstiskajām organizācijām bija iespēja realizēt mazos projektus vides sakopšanai. Iniciatīva no iedzīvotāju puses nebija liela, taču realizētie projekti palielināja sakoptu un skaitu vietu skaitu teritorijā.
   
    Liekot lietā iegūtās pieredzes un veicot konsultācijas ar vietējām iniciatīvas grupām, biedrībām, pašvaldību un uzņēmēju pārstāvjiem, citiem sociālajiem partneriem, 2008.gada 21.novembrī tika apstiprināta Vietējās attīstības stratēģija 2009.-2013.gadam. Partnerība uzsāka sadarbību ar biedrībām, pašvaldību un pagastu pārvaldēm, lai uzsāktu startēģijā nosprausto uzdevumu īstenošanu - vienot Blomes, Brantu, Launkalnes, Palsmanes, Variņu, Bilskas, Smiltenes pagastu un Smiltenes pilsētas sabiedrības interešu pārstāvjus. Panākt koordinētu un efektīvu šo pašvaldību sabiedrības interešu grupu darbošanos, noteikt prioritātes, kas būtu atbalstāmas šo mērķu sasniegšanai, kā arī minēto pašvaldību lauku teritoriju attīstības stratēģiskā plāna izstrāde aktivitāšu realizēšanu Partnerības darbības teritorijā.
     Partnerības misija ir veicināt iedzīvotāju aktivitāti un iesaistīšanos tajās, ar mērķi uzlabot dzīves kvalitāti Partnerības darbības teritorijā, būt par vienu no vietējo attīstības procesu iniciatoriem, veicinātājiem un virzītājiem. Mācīt cilvēkus strādāt tajos apstākļos, kādos viņi dzīvo, un izmantot tos resursus, kuri ir pieejami.
     Īstenojot projektus, lauku iedzīvotājiem pašiem ir iespēja uzlabot dzīves kvalitāti savā teritorijā, sakārtot vai izveidot infrastruktūras objektus, veidot un uzlabot nepieciešamos pakalpojumus pēc iespējas tuvāk savai dzīves vietai.

                                            Tikai kopīgiem spēkiem mēs varam sakārtot vidi ap sevi,
                                                 lai radītu piederības sajūtu vietai, kurā dzīvojam!

Sadarbības partneri

Smiltenes novads

zm logo

lad-logo - labajā sānā

laukutikls

latvijas lauku forums

ES Abulas