Biedrības statūti

ALP Kopsapulcē apstiprinātie grozījumi, ka stājās spēkā 2022.gada 25.martā

 

STATŪTI 
1.Biedrības nosaukums
1.1.Biedrības  pilns nosaukums latviešu valodā ir: “Abulas lauku partnerība”, saīsināti Abulas LP.
1.2.Biedrības  pilns nosaukums angļu valodā ir Association “Abula’s area partnership”.
2. Vispārīgie noteikumi.
2.1.“Abulas lauku partnerība”, ir biedrība, kurā uz brīvprātības un līdztiesības principiem ir apvienojušās juridiskās un fiziskās personas, kas atzīst šos statūtus un atbalsta biedrības darbības mērķi, kam nav peļņas gūšanas rakstura.
2.2. Biedrība kā partnerība pilda vietējās rīcības grupas funkcijas teritorijā.
3.  Darbības mērķis
3.1. .Biedrības mērķi ir:
3.1.1. attīstīt, veidot vienotu, dzīvošanai labvēlīgu vidi;
3.1.2. radīt apstākļus cilvēka mūžizglītības attīstībai mūsdienu līmenī.
4. Darbības uzdevumi
4.1.  Biedrības darbības uzdevumi ir:
4.1.1.vienot sabiedrības interešu pārstāvjus lauku teritorijas attīstībai izmantojot vietējos un piesaistītos resursus.
4.1.2.panākt koordinētu un efektīvu sabiedrības interešu grupu darbošanos, izstrādājot vienotu vietējās attīstības stratēģiju ilgtspējīgai lauku attīstībai.
4.1.3.noteikt prioritātes, kas būtu atbalstāmas sabiedrības interešu grupu mērķu sasniegšanai;
4.1.4. veicināt iedzīvotāju izglītošanu Latvijā un ārvalstīs.
5.  Biedrības darbības termiņš.
5.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.
6. Darbības teritorija.
 6.1.Biedrības  darbības teritorija ir Smiltenes novada Blomes, Launkalnes, Palsmanes, Variņu, Bilskas, Smiltenes un Brantu pagasti un Smiltenes pilsēta. 
7.nodaļa. Lēmējinstitūcijas - Kopsapulce un Pārstāvju sapulce
7.1. Kopsapulce
7.1.1.Biedrības augstākā lēmējinstitūcija ir Kopsapulce.
7.1.2.Kopsapulcē ir tiesīgi piedalīties visi biedrības biedri. Biedrības biedrs – juridiskā persona var piedalīties Kopsapulcē, pilnvarojot pārstāvi savos statūtos vai nolikumā noteiktajā kārtībā.
7.1.3.Kārtējā Kopsapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā, ne vēlāk kā līdz 31. martam. Katram biedram tiek nosūtīts rakstisks uzaicinājums ne vēlāk kā divas nedēļas pirms Kopsapulces.
7.1.4.Ārkārtas Kopsapulce var tikt sasaukta pēc Valdes vai Pārstāvju sapulces iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu. 
7.1.4.1. Valdei ir tiesības noteikt, ka biedru kopsapulce notiek tikai elektroniski pēc valdes iniciatīvas vai pēc to biedru pieprasījuma, kuri kopā pārstāv vismaz 20 procentus no biedrības biedru skaita. Valde nosaka prasības attiecībā uz biedru identifikāciju un kārtību, kādā biedri var izmantot tiesības piedalīties un balsot biedru kopsapulcē, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus.
7.1.5.Kopsapulces lēmumi ir pieņemti, ja par tiem nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem biedriem. Ja Kopsapulce nav lemttiesīga kvoruma dēļ, 3 nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota kopsapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita. 
7.1.6.Kopsapulcei ir tiesības:
7.1.6.1.apstiprināt biedrības statūtus un grozījumus tajos;
7.1.6.2.ievēlēt un atsaukt Pārstāvju sapulces locekļus, valdes locekļus, revidentu,  izvirzot to kandidātus, saskaņā ar Kopsapulcē apstiprinātajiem statūtiem;
7.1.6.3.apstiprināt  gada pārskatu;
7.1.6.4.ja tiek izveidota biedrības simbolika, noteikt tās lietošanas kārtību;
7.1.6.5.izskatīt pārsūdzētos Pārstāvju sapulces lēmumus;
7.1.6.6.pieņemt lēmumu par biedrības  darbības izbeigšanu, turpināšanu vai reorganizāciju;
7.1.6.7.vērtēt un apstiprināt Pārstāvju sapulces, valdes atskaites un revidenta pārskatus;
7.1.6.9.izskatīt citus ar biedrības darbību saistītos jautājumus.
7.1.7. Kopsapulces norise tiek protokolēta. 
7.2. Pārstāvju sapulce
7.2.1.Biedrības Pārstāvju sapulce ir Kopsapulces ievēlēta lēmējinstitūcija, kas pilda biedru kopsapulces pienākumus statūtos noteiktā apjomā.
7.2.2. Pārstāvju sapulci ievēl uz četriem gadiem. Pārstāvju sapulces priekšsēdētāju ievēl no Pārstāvju sapulces locekļu vidus.
7.2.3.Pārstāvju sapulce:
7.2.3.1. lemj jautājumu par mērķprogrammu veidošanu un to līdzekļu izlietošanu;
7.2.3.2. izstrādā un apstiprina biedrības  stratēģijas, attīstības programmas un citus plānošanas dokumentus;
7.2.6. nodrošina resursu fonda izlietojuma monitoringu un sastāda ziņojumu par fondu izlietojumu un sasniegtajiem rezultātiem;
7.2.7. nodrošina teritorijas interešu aizstāvību reģionāla un nacionāla līmeņa institūcijās;
7.2.8. apstiprina biedrības darbības plānu un budžetu;
7.2.9. izskata priekšlikumus par izmaiņām biedrības darbībā;
7.2.10. pēc nepieciešamības organizē darba grupu darbu;
7.2.11. uzņem biedrības biedrus;
7.2.12. nosaka iestāšanās un biedru naudas apjomu un lemj par biedru atbrīvošanu no biedra naudas samaksas pilnībā vai daļēji, ja tā ir noteikta ar Kopsapulces lēmumu;
7.2.13. sagatavo Kopsapulcei atskaites par Pārstāvju sapulces darbību;
7.2.14. veido organizācijas, kā arī lemj par dalību tajās;
7.2.15. veic citus biedrībai darbībai nepieciešamus pasākumus.
7.4. Pārstāvju sapulces locekli pēc priekšsēdētāja vai Pārstāvju sapulces trīs locekļu rakstiska ierosinājuma var izslēgt no Pārstāvju sapulces, ja tas pārkāpj statūtus, sistemātiski neveic pienākumus vai ar savu darbību kavē Partnerības mērķa un uzdevumu sasniegšanu.
8.15. Pārstāvju sapulces priekšsēdētājs tiek atstādināts no amata, ja uzticības balsojumā par to ir nobalsojusi vismaz puse Pārstāvju sapulces locekļu.
8.11.Pārstāvju sapulces locekļi darbojas brīvprātīgi, bet par atsevišķu uzdevumu veikšanu Kopsapulce var noteikt samērīgu atlīdzību vai segt ar uzdevumu izpildi saistītus izdevumus.
8.12. Valdei ir tiesības noteikt, ka Pārstāvju sapulce notiek tikai elektroniski pēc valdes iniciatīvas. Valde nosaka prasības attiecībā uz Pārstāvju locekļu identifikāciju un kārtību, kādā tie var izmantot tiesības piedalīties un balsot Pārstāvju sapulcē, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus.
9. Izpildinstitūcija.
9.1.Valde
9.2. Biedrības  izpildinstitūcija ir Valde, kas sastāv no 2 valdes locekļiem, ar tiesībām pārstāvēt  biedrību atsevišķi.  Biedrības Valdi ievēl Kopsapulce uz četriem gadiem.  Valdes locekļus var ievēlēt vairākkārt.
9.3. Valdes locekļi :
9.3.1.nodrošina Kopsapulces un Pārstāvju sapulces lēmumu izpildi;
9.3.2.pārstāv biedrības intereses valsts un pašvaldību institūcijās, tiesā, visa veida uzņēmumos, komercsabiedrībās un organizācijās Latvijas Republikā un ārvalstīs;
9.4.Kopsapulce var īpaši noteikt jautājumus, kurus izlemjot biedrības Valdes locekļiem, ir nepieciešama Kopsapulces piekrišana.
9.5.Biedrības Valdes locekļi nevar būt Pārstāvju sapulces locekļi vai tās kandidāti.
9.6.Biedrības Valdes locekļi ir tiesīgi pārsūdzēt nepamatotus un šiem Statūtiem neatbilstošus Pārstāvju sapulces sēdes lēmumus Kopsapulcei.
9.7. Kopsapulce var atsaukt Valdes locekļus pirms tā pilnvaru termiņa izbeigšanās. Biedrības Valdes locekļu atbrīvošanu var ierosināt ne mazāk kā 1/2 biedrības biedru un Pārstāvju sapulce.
9.8.Valdes locekļus var atsaukt tikai tad, ja tam ir svarīgs iemesls. Par šādu iemeslu jebkurā gadījumā uzskatāma pienākumu neizpilde vai nepienācīga izpilde, nespēja vadīt biedrību, kaitējuma nodarīšana biedrības interesēm, kā arī uzticības zaudēšana.
9.9.Valdes locekļiem nav tiesību nodot savas pilnvaras trešajām personām.
9.10.Valde un citu institūciju locekļi ir solidāri atbildīgi par zaudējumiem, kas nodarīti biedrībai viņu vainas dēļ.
9.11.Valdes locekļi darbojas brīvprātīgi, bet par atsevišķu uzdevumu veikšanu Kopsapulce var noteikt samērīgu atlīdzību vai segt ar uzdevumu izpildi saistītus izdevumus.
10. Finansiālās darbības revīzijas institūcija.
10.1.Biedrības darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl Kopsapulce.
10.2.Biedrības revidents var būt Pārstāvju sapulces loceklis, bet nevar būt valdes loceklis
10.3.Revidents:
10.3.1.veic biedrības dokumentācijas, mantas un finanšu līdzekļu revīziju;
10.3.2.dod atsauksmi par vadības institūcijas darbību;
10.3.3.dod atsauksmi par biedrības budžetu un gada pārskatu;
10.3.4.izvērtē biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;
10.3.5.sniedz ieteikumus par biedrības finanšu darbības regulējošo institūciju darbības uzlabošanu;
10.3.6.veic citus Kopsapulces uzticētos uzdevumus.
10.4.Revidents veic revīziju Kopsapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā vienu reizi gadā.
11.Biedru iestāšanās un izstāšanās noteikumi.
11.1.Par biedrības biedru var kļūt jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, kas ir ieinteresēta sekmēt biedrības mērķa sasniegšanu, apņemas ievērot biedrības statūtus un ar savu darbību veicina statūtos noteikto uzdevumu īstenošanu. 
11.2.Lai fiziska vai juridiska persona kļūtu par biedrības biedru, biedrības Valdei ir jāiesniedz noteiktas formas pieteikums.
11.5. Partnerības Valde apkopo pieteicēja dokumentus un nodod tos izskatīšanai biedrības Pārstāvju sapulcē.
11.6. Pārstāvju sapulcei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā. Uz Pārstāvju sapulces sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis Pārstāvju sapulces lēmuma pieņemšanai. Pārstāvju sapulcei  lēmums jāpaziņo pieteicējam piecu darba dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.
11.7. Pārstāvju sapulces noraidošo lēmumu pieteicējs var pārsūdzēt biedru Kopsapulcei. Ja arī biedru Kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Partnerības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa notecēšanas.
11.9.Partnerības biedru var izslēgt Pārstāvju sapulce par šādiem pārkāpumiem:
11.9.1.nenomaksāta iestāšanās vai biedru nauda, ja tāda ir noteikta ar Kopsapulces lēmumu;
11.9.2.Kopsapulces un Pārstāvju sapulces lēmumu nepildīšana;
11.9.3.savu pienākumu un uzņemto saistību nepildīšana;
11.9.4.ideoloģisku uzskatu paušana, izmantojot biedrības vārdu;
11.9.5.morālā kaitējuma biedrībai nodarīšana;
11.9.6.cita darbība, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.
11.10.Jautājumu par biedrības biedra izslēgšanu Pārstāvju sapulce izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis Pārstāvju sapulces lēmuma pieņemšana. Pārstāvju sapulcei lēmums jāpaziņo izslēdzamajam biedram piecu darba dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.
11.11. Pārstāvju sapulces lēmumu par biedra izslēgšanu var pārsūdzēt biedru Kopsapulcei.
12.Biedru tiesības un pienākumi.
12.1.Biedrības biedram ir tiesības:
12.1.1.piedalīties biedrības pārvaldē statūtos noteiktajā kārtībā;
12.1.2.saņemt informāciju par biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;
12.1.3.piedalīties visos biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli;
12.1.4.brīvi darboties citās demokrātiskās biedrībās un nodibinājumos;
12.1.5.brīvi izstāties no biedrības, iesniedzot Valdei rakstisku iesniegumu;
12.1.6.veikt cita veida darbību, kas atbilst biedrības statūtos noteiktajam  mērķim un ir saskaņā ar biedrības uzdevumu realizāciju.
12.2.Biedrības  biedru pienākumi ir:
12.2.1.ievērot biedrības statūtus un pildīt Kopsapulces, Pārstāvju sapulces un valdes lēmumus;
12.2.2.regulāri maksāt biedru naudu, ja tāda ir noteikta ar Kopsapulces lēmumu;
12.2.3.ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt biedrības mērķu un uzdevumu realizēšanu;
12.2.4.ar savu darbību vairot biedrības labo vārdu un nepieļaut rīcību, kas grauj biedrības reputāciju sabiedrībā.
12.3.Katram biedrības biedram, gan fiziskajam, gan juridiskajam, Kopsapulcē ir viena balss.
13.Finanšu līdzekļu iegūšanas un izlietošanas kārtība.
13.1.Biedrības  līdzekļus veido:
13.1.1.biedru iestāšanās un biedru maksas, ja tādas ir noteiktas  ar Kopsapulces lēmumu;
13.1.2.juridisko un fizisko personu brīvprātīgās iemaksas, ziedojumi, dāvinājumi;
13.1.3.ienākumi no saimnieciskās darbības, kas veikta, lai sasniegtu biedrības statūtos noteiktos mērķus
13.1.4.biedru un citu personu mērķiemaksas atsevišķu biedrības uzdevumu sasniegšanas finansēšanai;
13.1.5.valsts un pašvaldību budžeta mērķprogrammu realizācijas finansējums;
13.1.6.dotācijas, subsīdijas, kas iegūtas no citām juridiskām personām;
13.1.7.par biedrības līdzekļiem iegādātā manta;
13.1.8.mantojuma kārtā pārņemtie līdzekļi;
13.1.9.citi atļauti ienākumi.
13.2.Biedrības līdzekļi saskaņā ar Kopsapulces, Pārstāvju sapulces vai Valdes rīkojumiem tiek izlietoti;
13.2.1.statūtos noteiktā mērķa īstenošanai un uzdevumu izpildei;
13.2.2.darbinieku algošanai;
13.2.citu uzdevumu segšanai, kas saistīti ar biedrības darbības nodrošināšanu.
13.3.Ar biedrības  Kopsapulces lēmumu  var izveidot speciālus fondus, kuri ielietojami tādiem mērķiem, kas atbilst  statūtos noteiktajam darbības mērķim un uzdevumiem.
13.4.Par  līdzekļu izmantošanu atbild Valde, bet kontroli veic revidents.

 

Sadarbības partneri

Smiltenes novads

zm logo

lad-logo - labajā sānā

laukutikls

latvijas lauku forums

ES Abulas