Struktūra

struktūra

 

Biedrības lēmējinstitūciju (Kopsapulces ievēlētu uz 4 gadiem)  - Pārstāvju sapulci - veido 49 % valsts vai pašvaldību iestāžu pārstāvji un 51 % privātpersonas - ekonomiskie un sociālie partneri.

Pārstāvju sapulces locekļi no 2024.gada 29.februāra  - 12 personas, no tiem SVVA projektu daļa (projektu apstiprināšanai) -   3 valsts amatpersonas un 2 valsts amatpersonas pienākumus pilda uz laiku (aizvieto)

Par Abulas LP Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošanu atbildīgās lēmējinstitūcijas sastāvs:

Linda Karlsone – Smiltenes novada pašvaldība, valsts amatpersona Abulas LP
Vinete Brunovska - Smiltenes novada pašvaldība
Maira Kupriša - Smiltenes tehnikums
 
Andrejs Nika  -  SIA Amberfarm, pārstāv lauksaimnieku intereses
Gunta Mangale - z/s Vecvindas
Ilze Lukašēvica - SIA Smiltenes ceļinieks
 
Līga Zvirbule - sieviešu biedrība "Spēkavots",  pārstāv lauku sieviešu intereses
Līga Krūmiņa  -  biedrība "Smiltenei un Latvijai"
Johanna- Kristin Helga Lohrengel  – biedrība "Zadiņi"
 
Zigeta Vīķele - privātpersona, valsts amatpersona Abulas LP, Pārstāvju sapulces vadītāja
Kristīne Ķikute  - privātpersona, pārstāv jauniešu intereses
Lāsma Strazdiņa - privātpersona, valsts amatpersona Abulas LP

  

 

Lēmumos par projektu atbilstību Abulas LP SVVA Stratēģija tiek īstenota ievērojot:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2021/1060 (2021. gada 24. jūnijs)
^31.panta 2 punkta "b" apakšpunkta nosacījumus:
 "tiek īstenota vietējo rīcības grupu vadībā, kuru sastāvā ir publisko un privāto vietējo sociālekonomisko interešu pārstāvji un kuru lēmumu pieņemšanu nekontrolē atsevišķa interešu grupa;."
 
 ^33.panta 3 punkta "b" apakšpunkta nosacījumus:
"izstrādā nediskriminējošu un pārredzamu atlases procedūru un kritērijus, kas novērš interešu konfliktus un nodrošina, ka neviena atsevišķa interešu grupa nekontrolē atlases lēmumus;"
 
 2) MKN 509 (16.08.22.) 4.6.punktam:
" tās pārvaldes institūcija, kas ir atbildīga par vietējās attīstības stratēģijas īstenošanu (turpmāk – lēmējinstitūcija), ir izveidota atbilstoši regulas 2021/1060 31. panta 2. punkta "b" apakšpunktam. Lēmējinstitūcijas tiesības, pienākumi un atbildība ir noteikta statūtos vai citos vietējās rīcības grupas pieņemtajos dokumentos;" ( Abulas LP NOLIKUMS
 

Biedrības izpildinstitūcija kopš 25.03.2022.  ir valde - 2 personas:      lemuma-pien-ALP

Tigna Podniece - valdes locekle
Svetlana Rozīte - valdes locekle, pilda administrativā vadītāja pienākumus. 

 

Projektu vērtēšanas komisijas  sastāvs - 7 projektu vērtētāji.

Sadarbības partneri

Smiltenes novads

zm logo

lad-logo - labajā sānā

laukutikls

latvijas lauku forums

ES Abulas