Leader 2014-2020

     LEADER ir mērķtiecīgas un savstarpēji koordinētas aktivitātes lauku attīstības veicināšanai. Viens no LEADER pieejas pamatprincipiem ir pieeja no „apakšas uz augšu”, kad iniciatīva nāk no vietējiem iedzīvotājiem, iesaistoties savas teritorijas problēmu identificēšanā un risināšanā.

     LEADER pieejas pasākuma īstenošana atšķiras no pārējo LAP pasākumu īstenošanas. Tā paredz īstenot nevis LAP noteiktus pasākumus, bet dod iespēju, sadarbojoties vietējiem iedzīvotājiem, organizācijām, uzņēmējiem un vietējām pašvaldībām, pašiem noteikt savas teritorijas attīstības vajadzības, noteikt uz vietējām vajadzībām balstītus mērķus un izteikt tos rīcībās, un rīcībām, kas sekmē LAP noteikto mērķu sasniegšanu, saņemt atbalstu. 
     Atšķirībā no pārējiem LAP pasākumiem projektu konkurss notiek vietējā līmenī un VRG tiek uzticēts pienākums vērtēt projektu atbilstību SVVA stratēģijai, pēc tajā noteiktajiem projektu vērtēšanas kritērijiem, un uzraudzīt to saturisko īstenošanu, tāpat atbalsta intensitāte projektiem tiek noteikta nevis pēc atbalsta saņēmēja, bet pēc projekta veida, tiek dota iespēja īstenot kopprojektus.
     Plānošanas periodā no 2014.-2020. gadam LEADER pieejas  īstenošanu var paplašināt, piesaistot ne tikai ELFLA, bet arī EJZF, ERAF un ESF finansējumu vietēja mēroga iniciatīvām un sekmējot koordināciju starp dažādiem fondiem vietējā līmenī. Šādu pieeju sauc par sabiedrības virzītu vietējo attīstību (turpmāk – SVVA).
     Latvija plāno īstenot SVVA piesaistot divu fondu finansējumu, t.i., ELFLA un EJZF, kur ELFLA ir izvēlēts par vadošo fondu. Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē šeit  (Lauku attīstība 2014. -2020.gadā
     LAP pasākumā "Atbalsts LEADER vietējai attīstībai" (ELFLA fonds) atbalsta apmērs stratēģiju īstenošanai ir 49 000 000 EUR (četrdesmit deviņi miljoni euro).
    RP pasākumā "Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana" (EJZF fonds) atbalsta apmērs stratēģiju īstenošanai ir 8 820 000 EUR (astoņi miljoni astoņi simti divdesmit tūkstoši euro).
Galvenās SVVA sastāvdaļas:
          •Vietējā rīcības grupa (VRG) ir publisko un privāto partneru apvienība, kas darbojas noteiktā lauku teritorijā ar iedzīvotāju skaitu robežās no 10 līdz 65 tūkstošiem;
          •SVVA stratēģija ir VRG izstrādāts daudznozaru stratēģisks attīstības plāns, kas nosaka un pamato vietējās teritorijas attīstības prioritātes un pārmaiņu nepieciešamību;
          •Teritorija un iedzīvotāji - visa Latvijas lauku teritorija un pilsētas, kurās iedzīvotāju skaits ir no 5000 līdz 15 000, nepārsniedz 49% no kopējās VRG teritorijas iedzīvotāju skaita. Pasākuma ietvaros ir atbalstāmas darbības pilsētās virs 15 000 iedzīvotāju (izņemot Rīgu), ja tiešais labuma guvējs ir VRG teritorijas lauksaimniecības produktu ražotājs vai pārstrādātājs (mājražotājs) vai arī to interešu pārstāvis.
 
LEADER pasākuma mērķi:
     •Sniegt atbalstu lauku kopienu ilgtspēju veicinošām vietējās attīstības iniciatīvām, kas ir atbilstošas LAP un iekļautas VRG izstrādātajās SVVA stratēģijās,  un uzlabo sociālo situāciju laukos, veido labvēlīgu vidi dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un lauku teritoriju attīstībai.
     •Sekmēt tādu pārvaldības mehānismu attīstību vietējā līmenī, kas balstīti uz iekļaujošiem vienlīdzīgas partnerības principiem un rada pievienoto vērtību teritorijas un vietējās sabiedrības potenciālam.
     •Veicināt starpteritoriālu un starpvalstu sadarbību vietējās attīstības potenciāla un resursu ilgtspējīgai izmantošanai.
 
LEADER pieejas pasākums ietver sevī šādus apakšpasākumus:
     •Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju;
     •Starpteritoriālā  un starpvalstu sadarbība;
     •Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana, teritorijas aktivizēšana.
                                                                                                                                                                                    Informācijas avots: Latvijas lauku attīstības programma  2014 - 2020 gadamSadarbības partneri

Smiltenes novads

zm logo

lad-logo - labajā sānā

laukutikls

latvijas lauku forums

ES Abulas