Veidlapas

VEIDLAPAS PROJEKTU PIETEIKUMU SAGATAVOŠANAI

Aktivitāte 5.1. - Uzņēmējdarbība , Rīcības 1.1. un 1.2.bizness

C sadaļa 

De minimis uzskaites veidlapa

Pašnovērtējuma veidlapa 

Cenu aptaujas dokumentu paraugi:

Tehniskās specifikācijas paraugs pamatlīdzekļi 

Tehniskās specifikācijas paraugs pamatlīdzekļi 

Tehniskās specifikācijas paraugs būvniecība 

Kopsavilkums par veikto cenu salīdzināšanu 

Apliecinājums par interešu konflikta neesību 

 

Paraugs projekta pieteikuma veidlapas aizpildīšanai 

 

 !!!Papildus iesniedzamie dokumeti:

1. Informācija vai pieejams avots (interneta vide), kas pierāda darbošanos lauku tūrisma nozarē. 

2. Izejvielu izcelsmi apliecinoša informācija vai  dokumentu kopijas (līgumi, vienošanās, nodomu protokoli).

3. Projekta ieceres  vizualizācija vai vietas fotofiksācija.

4.Ja iesniedzējs fiziskai persona -  izziņa vai izdruka par dzīves vietas adresi.

 

 

Aktivitāte 5.2. - sabiedriskā labuma projekti sab labums

Veidlapa par projekta rezultātu uzturēšanu projekta uzraudzības periodā (MK noteikumu Nr.590 no 13.10.15 punkts 44.7.)

Pašnovērtējuma veidlapa rīcībām 2.1. ; 2.2. un 2.3.

Pašnovērtējuma veidlapa rīcībai  2.4.

Pašnovērtējuma veidlapa rīcībai 2.5.

Pašnovērtējuma veidlapa rīcībai 2.6.

Cenu aptaujas dokumentu paraugi:

Tehniskās specifikācijas paraugas pamatlīdzekļi 

Tehniskās specifikācijas paraugs būvniecība 

Kopsavilkums par veikto cenu salīdzināšanu

Apliecinājusm par interešu konflikta neesību 

 

Paraugs projekta pieteikuma veidlapas aizpildīšanai 

 

!!! Papildus iesniedzamie dokumenti:

Rīcībām 2.1.; 2.2. un 2.3. 

dokumentu kopijas, kas pierāda īpašuma tiesības, 

projekta ieceres vizuālizācija vai fotofiksācija

Rīcībai 2.4.

projekta ieceres vizuālizācija vai fotofiksācija

Rīcībai 2.5. 
Plānoto apmācību programma un laika grafiks
Rīcībai 2.6. 
projekta ieceres vizualizācija vai fotofiksācija

  

Abulas LP Projektu vērtēšanas kritēriji un metodika ŠEIT

EPS rokasgrāmata LEADER šeit

Papildus informācija www.lad.gov.lv     šeit  

 

ATSKAITES UN MAKSĀJUMI

Maksājuma pieprasījuma veidlapa

 Avansa pieprasījums 

Priekšatmaksas pieprasījums

Sadarbības partneri

laukutikls

smiltenes novads

latvijas lauku forums

lad-logo - labajā sānā

zm logo

leaderlogo