Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana, teritorijas aktivizēšana

2016.gada 22. februārī biedrībai Abula slauku partnerība tika apstiprināts  ELFLA fonda 19.4 Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana  pasākuma projekts “Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana, teritorijas aktivizēšana” Nr. 16-00-A019.400-000014
Projekta mērķis ir sekmēt efektīvu sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošanu, piešķirot atbalstu vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšanai un teritorijas aktivizēšanai, tā veicinot lauku un zivsaimniecībai nozīmīgu teritoriju attīstības nepārtrauktību.
Pasākuma ietvaros atbalstāmas aktivitātes, kas saistītas ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošanu:
• vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana;
• mācības, kas palielina stratēģijas īstenošanā iesaistīto vietējās rīcības grupas pārstāvju zināšanas attiecīgajā kompetences jomā;
•dalība vietējo rīcības grupu sadarbības tīklos un sanāksmēs reģionālā, nacionālā un Eiropas Savienības mērogā;
•stratēģijas īstenošanas uzraudzība un novērtēšana, t.sk., vietējās rīcības grupas darbības teritorijas pētījumi, kas saistīti ar vietējo vajadzību noskaidrošanu un stratēģijas īstenošanas gaitā gūtās pievienotās vērtības izvērtēšanu;
•publicitātes pasākumi, kas sniedz informāciju par vietējās rīcības grupas darbību un stratēģiju;
•informācijas un pieredzes apmaiņas pasākumi, kas sniedz atbalstu potenciālajiem projektu iesniedzējiem projektu ideju radīšanā un projektu iesniegumu sagatavošanā. 
Projekta kopējā summa 193 661,24 EUR  ar  atbalsta intensitāti 100% . Projekts uzsākts īstenot 2016.gadā 22. februārī un izmaksas plānota uz 5+2 gadiem ( līdz 2023.gadam ieskaitot).
 
 Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē šeit

Sadarbības partneri

Smiltenes novads

zm logo

lad-logo - labajā sānā

laukutikls

latvijas lauku forums

ES Abulas